Dokument & Rapporter

Innehållet på denna sida upprätthålls av Statens ämbetsverk på Åland.

Uppgifterna om ämbetsverkets verksamhetsplanering och uppföljning angående resultatstyrning framgår av handlingarna under rubrikerna till vänster.

Handlingarna är indelade i resultatstyrnings-, planerings- och uppföljningsdokument.

De mest centrala planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten.

Det mest centrala uppföljningsdokumentet är ämbetsverkets verksamhetsberättelse och bokslutskalkyl.

Bekanta dig med övriga förvaltningsområdes dokument på Statens rapporteringstjänst Netra.