Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå

Besöksadress:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Telefon:

Rättshjälpsenheten 029 566 1800
E-post aland.rh@om.fi

Intressebevakningsenheten 029 566 1804
Telefontid mån - tor kl 09.00 - 11.00
E-post aland.ib@om.fi

Fax: 029 566 1809

Ålands rättshjälpsbyrå lyder under justitieministeriet och strävar till att garantera rättssäkerheten i landskapet Åland genom den offentliga rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen.

Den offentliga rättshjälpen

Genom den offentliga rättshjälpen möjliggörs tillgång till jurist eller advokat hjälp till subventionerad kostnad i enlighet med betalningsförmågan som utreds i samband med rättshjälpsansökan. Rättshjälp beviljas av rättshjälpsbyrån på basen av den ekonomiska utredningen samt ärendets art och omfattning. Beviljad rättshjälpen erhålls från ett statligt anställd offentligt rättsbiträde eller från ett privat ombud.

Den allmänna intressebevakningen

Genom allmänna intressebevakningen garanteras tillgång av högkvalitativ intressebevakning på Åland. Intressebevakare förordnas av Statens ämbetsverk på Åland eller Ålands tingsrätt till personer som saknar egen förmåga att förvalta/hand ha sin ekonomi eller sköta sina ekonomiska och juridiska angelägenheter.

Allmän intressebevakare kan också bli utsedd att företräda minderårig i rättssak då målsman p.g.a. laga förhinder ej får företräda den minderåriga.