Ålands tingsrätt

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 31, 22101 Mariehamn
Telefon:

029 565 0251

Fax: 029 565 0252
E-post: aland.tr@om.fi

Ålands tingsrätt verkar som allmän underrätt. Tingsrättens domkrets utgörs av landskapet Åland. Tingsrätten lyder förvaltningsmässigt under justitieministeriet i Helsingfors.

Tingsrätten avgör i första instans tviste- och brottmål som skall behandlas i allmänna underrätter. Dessutom behandlar tingsrätten olika slag av ansökningsärenden, till exempel ansökan om äktenskapsskillnad. Domarna har rätt att förrätta vigsel.

I tingsrätten behandlas ett stort antal olika fordringsmål. Domstolen bestämmer vid en enkel behandling att skulden skall betalas, om svaranden inte motsätter sig det.

Tingsrätten är även sjörättsdomstol och har också behörighet att behandla ärenden gällande företagssanering och utsökningsbesvär.

I sammansättning med domare och nämnd behandlar tingsrätten större brottmål. Omfattande civilmål kan behandlas i sammansättning med tre domare. Enklare brottmål och flertalet civilmål behandlas av en domare.

Ändring i tingsrättens avgöranden söks vid Åbo hovrätt.

Lagmannen är chef för tingsrätten. Vid tingsrätten arbetar förutom lagmannen, två tingsdomare, två notarier och en stämningsman samt övrig kanslipersonal.

Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol tjänstgör även som tingsdomare vid tingsrätten.