Ansvarsområdet för arbetarskydd

Arbetarskyddsförvaltningens viktigaste uppgift är att upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan hos arbetstagare och andra anställda i anställningsförhållande och att förebygga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. På gemensamma arbetsplatser övervakar vi också att egenföretagare uppfyller de krav som ställs på dem.

Arbetarskyddsförvaltningens viktigaste uppgift är att övervaka att bestämmelserna följs. Största delen av resurserna används på övervakningsuppgifter. Tillsynen inriktas så att den samhälleliga verkan är så omfattande som möjligt. Förutom tillsynen har arbetarskyddsförvaltningen bl.a. också som uppgift att ge råd och anvisningar i fråga om hur arbetarskyddsföreskrifter och arbetarskyddsbestämmelser ska tillämpas. Dessutom samarbetar arbetarskyddsförvaltningen med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i arbetarskyddsfrågor

Arbetarskyddsförvaltningen ansvarar för den arbetarskyddstillsyn som utövas på myndigheternas initiativ, utreder orsakerna bakom allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och yrkesrelaterade sjukdomar och hur de kan förebyggas samt ansvarar för produkttillsynen och deltar i utredningen av arbetsbrott.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 86, 22101 Mariehamn
Telefon: 02950 18000 eller 050 396 1580 (telefontid måndagar och fredagar kl 09.00 -12.00)
Fax: 018-57071
 

Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet vars verksamhetsområde är hela Finland. CKP har verksamhetsställe också på Åland.

Till centralkriminalpolisens huvuduppgifter hör att bekämpa organiserad brottslighet, att producera sakkunnigtjänster för brottsbekämpningen för såväl polisen som andra judiciella myndigheter. Exempel på sådana är kriminaltekniska laboratoriets undersökningar, förmedling av internationella framställningar om rättshjälp och handräckning samt tjänster som gäller telekommunikation och teknisk informationsinhämtning.

CKP ansvarar för utredningen av brott som begås av medlemmar i internationella och organiserade kriminella grupper. Dessa brott är huvudsakligen narkotikabrott, ekonomiska brott, egendomsbrott och våldsbrott.  CKP utreder också bland annat svårutredda brott mot liv och brott med speciell samhällelig betydelse.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, Mariehamn
Postadress:
PB 51, 20101 Åbo
Telefon: 0295 485 568
Fax: 02 231 5790
 

FPA Åland

Fpa - ett stöd i livets alla skeden

FPA Åland tryggar befolkningens utkomst, främjar hälsa och bidrar till att ge alla en möjlighet att klara sig själv i olika livssituationer genom att verkställa det lagstadgade socialskyddet. Vår verksamhet grundar sig på gemensamma värderingar inom Fpa som vi förverkligar i vårt dagliga arbete: respekt för individen, kompetens, samverkan och nytänkande. Vi betjänar våra kunder via flera olika kanaler - post och telefon, elektroniska tjänster, direktersättnings- och fullmaktsavtal samt individuell kundservice med möjlighet även till tidsbokning på byrån.

Förmåner till barnfamiljer: föräldradagpenningar, barnbidrag, underhållsstöd, special-vårdspenning och handikappbidrag för barn.

Förmåner vid sjukdom och handikapp: sjukvårdsersättningar, sjukdagpenning, rehabilitering, handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare samt ersättning för företagshälsovård.

Förmåner för studier: studiestöd för fastländska studerande vid åländska skolor

Förmåner för boende: allmänt bostadsbidrag, bostadstillägg för studerande och bostadsbidrag för pensionärer.

Pensionsförmåner: folkpension och dess familje- och barnpension, garantipension och fronttillägg. Vi tar även emot arbetspensionsansökningar och ger råd i dessa frågor.

Internationella ärenden: avgöranden om bosättningsbaserad social trygghet, tillämpning av EU-förordning och avtal om social trygghet med andra länder, kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Besöksadress:
Nygatan 7 A, Mariehamn
Postadress:
PB 57, 22101 Mariehamn
Fax: 020 634 1599
 

Landskapsfogdeämbetet på Åland

Landskapsfogdeämbetet är verkställande myndighet på Åland och ingår i justitieministeriets förvaltningsområde. Ämbetet leds av landskapsfogden.

De flesta enskilda utsökningsärenden sköts av tre landskapsutmätningsmän. Registrering av ärenden och redovisning av medel sköts av kanslipersonalen.

Riksfogdeämbetet är centralförvaltningsmyndighet för utsökningsväsendet. Riksfogdeämbetet sköter främst operativa förvaltningsärenden såsom resultatstyrning, utbildning, personalförvaltning och inspektion av utsökningsmyndigheterna.

Vid utsökning är det oftast frågan om indrivning av penningfordringar. Vid rättegången undersöks riktigheten i borgenärens fordran och bestäms om gäldenärens betalningsskyldighet. Om domstolens dom inte iakttas frivilligt verkställs den genom utsökning. Vissa fordringar, till exempel skatter och en del försäkringspremier, kan drivas in utan domstolsbeslut.

Också straffrättsliga penningpåföljder, som böter och ordningsbot, drivs in genom utsökning. Dessutom skall utsökningsmyndigheterna verkställa beslut som gäller säkringsåtgärd, vräkning, beslag enligt domstolsbeslut samt beslut som gäller vårdnaden om barn och umgängesrätt.

Utsökningsmyndighetens uppgift är att se till både gäldenärens och borgenärens intresse. Utsökningsmyndigheterna strävar efter att gäldenären skall betala sina skulder frivilligt genom betalningsuppmaning. Om betalning inte sker görs en utmätning av lön, pension, inkomst av näringsverksamhet eller egendom. Den utmätta egendomen kan säljas.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 33, 22101 Mariehamn
Telefon: 0295 626 940
Fax: 0295 626 953
E-post: aland.lf@om.fi
 

Landskapsåklagarämbetet på Åland

Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland är underställt riksåklagarämbetet. Hela åklagarväsendet är organisatoriskt underställt justitieministeriet. 
Åklagarens huvudsakliga uppgift är att förverkliga det straffrättsliga ansvaret i enlighet med det som parternas rättsskydd och allmän fördel kräver.

Förundersökning av brott leds av polisen - vid behov i samarbete med åklagaren. När förundersökningen är avslutad tillställs den landskapsåklagarämbetet. Åklagaren utför en s.k. åtalsprövning som normalt resulterar i någon av följande åtgärder:

 • åtal väcks genom att en stämningsansökan inges till tingsrätten (om det finns sannolika skäl för att den misstänkta är skyldig till brottet),
 • åtal väcks inte (det inte finns sannolika skäl för att den misstänkta har begått ett brott eller om det saknas formella förutsättningar för åtal),
 • beslut om åtalseftergift (åklagaren anser att åtal inte skall väckas av skälighets- eller ändamålsenlighetsgrunder),
 • straffanspråk delges i strafforderförfarande (vid mindre förseelser).

Om brottet är ringa eller om en fortsatt utredning skulle förutsätta oproportionerliga kostnader kan polisen också göra en framställning till åklagaren om att en förundersökning skall avslutas. Åklagaren fattar då beslut om begränsning av förundersökningen.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 87, 22101 Mariehamn
Telefon: 029 562 6900
Fax: 029 562 6911
E-post: aland.la@om.fi
 

Lantmäteriverket Mariehamn

Lantmäteriverket har fr.o.m 1.1.2014 en ny organisation, vars representation på Åland benämns lantmäteriverkets verksamhetsställe / Mariehamn. Verket har numera en enklare organisationsstruktur, och dess chefshierarki har blivit tunnare och enheterna inom organisationen har bearbetats. Avsikten med denna förnyelse är bl.a. jämna ut regionala skillnader i servicenivå. En målsättning är dessutom att uppnå statens besparingsmål.

Lantmäteriverket utför lantmäteriförrättningar, samlar in, förädlar och säljer fakta om landet, samt främjar samanvändningen av geografisk information. Från och med 1.1.2010 ingår också lagfarts- och inskrivningsärendena i lantmäteriets verksamhet.

Byråns huvuduppgift är att ansvara för fastighetsbildningsverksamheten på Åland, förutom på detaljplanerat område i Mariehamns stad. Byrån upprätthåller register över bl.a. fastigheter, inskrivningar, köpeskillingar och lägesdata och sköter ajourhållning och insamling av terrängdata. 
Byrån säljer utdrag ur sina register, tryckta kartor, utskrifter från terrängdatabaser och digitalt kartmaterial, samt sköter copyright-ärenden i anslutning härtill. Dessutom utförs olika utredningar och uppdrag som konnekterar med verksamheten.

Regionchefen är det lokala verksamhetsställets ansikte utåt, och innehar en viss administrativ ledarroll, medan de egentliga arbetsprocesserna leds av respektive processchefer, vilka är stationerade utanför landskapet inom fasta Finland. Den primära kundbetjäningen är också centraliserad till att utgöra ett telefonnummer utanför det lokala verksamhetsstället.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 68, 22101 Mariehamn
Telefon: Öppettid mån - ons kl. 09.00 - 16.15 Växel 029 530 1100 Kundservice 029 530 1120  
 

Mariehamns tull

Tullverket är ett centralt ämbetsverk som lyder under finansministeriet. Tullen uppbär tullar, skatter och avgifter, främjar en smidig utrikeshandel, säkerställer att bestämmelserna iakttas och att EU:s inre marknad fungerar utan störningar samt bekämpar hot och tullbrottslighet som äventyrar hälsa och säkerhet eller Finlands och EU:s ekonomiska intressen.

Verksamheten inom Mariehamns tull präglas starkt av Ålands särställning inom EU. Åland hör till EU:s tullunion, men står utanför dess skatteområde, vilket möjliggör försäljning av skattefri alkohol och tobak i flyg- och fartygstrafik via Åland. Landskapet Åland omges av en skattegräns, som innebär att varor till och från Åland skall förtullas.

Besöksadress:
VIKINGTERMINALEN, Hamngatan, Mariehamn
Postadress:
PB 40, 22101 Mariehamn
Telefon: 0295 5200
 

Migrationsverket MIGRI

Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt Inrikesministeriet. Verket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.

Migrationsverket har egna lokaler på Åland där verkets tjänsteman regelbundet besöker. Vi kommer att informera i god tid om nästa möjlighet att uträtta ärenden på Åland. Detta görs innan tiderna blir tillgängliga i Migrationsverkets tidbokningstjänst.

Om du vill boka en tid, följ våra kundmeddelanden på webbplatsen www.migri.fi.

 

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Telefon: Kundtjänstnummer 0295 419 600
 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som leds av landshövdingen.

Ämbetsverket företräder statsmakten och bevakar och tillvaratar statens intressen på Åland. Den delade behörigheten mellan Åland och riket innebär att ämbetsverket har hand om uppgifter som i avsaknad av statliga specialmyndigheter i landskapet ålagts den.

Statens ämbetsverk samordnar de statliga myndigheternas verksamhet på Åland när det gäller gemensamma strategier ifråga om språklig intressebevakning, utbildning inom statsförvaltningen, service gentemot allmänheten och övriga frågor av gemensamt intresse.

Ålandsdelegationens sekretariat finns hos ämbetsverket.

Statens ämbetsverk på Åland handhar befolkningsskydds- och beredskapsärenden, rättskyddsärenden, konsument- och konkurrensärenden, detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, vissa trafiktillstånd, lantbruksärenden, uppbörden av fordonsskatter och fartygsregisterärenden.

Ämbetsverket handhar också befolkningsdataärenden, förmyndarskapsärenden, handels- och föreningsregister och namnändringsärenden. Magistratsenheten är även vigsel- och valmyndighet.

Statens ämbetsverk erbjuder notarius publicus tjänster och köpvittnestjänster.

 

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, Mariehamn
Postadress:
PB 58, 22101 Mariehamn
Telefon: 018-635 270
Fax: 018-635 268
 

Trafiksäkerhetsverket, Västra tillsynsenheten / Mariehamn

Skärgårdshavets inspektionsenhets uppgifter är att inom ramen för de befogenheter Trafiksäkerhetsverket har, övervaka och utveckla säker och miljövänlig sjötrafik samt att skyddet av den marina miljön efterlevs.

Trafiksäkerhetsverket utför besiktningar och inspektioner av finländska fartyg, hamnstats- och värdsstatskontroller av utländska fartyg, handhar sjörättsliga ärenden samt ger rådgivning och upplysning gällande fartygssäkerhet och behörighetskrav.

Inspektionsenheten är en del av Sjösäkerheten som lyder under Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) Sjöfartssektor och som har beslutanderätt i myndighetsfrågor när det gäller tillsynen av fartygssäkerhet och skyddet av den marina miljön.

Verksamhetsområdet är Skärgårdshavet med tyngdpunkt på Ålands område. Kunder är i huvudsak rederier och redare och när det gäller behörigheter även privatpersoner.

Besöksadress:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Telefon: växel 029 534 5000, gsm 040 351 5371 eller 040 186 0668
 

Västra Finlands sjöbevakningssektion / Ålands sjöbevakningsstation

För din säkerhet till sjöss

Sjöbevakningen är en gränsbevakningsmyndighet som lyder under inrikesministeriet och har som uppgift att utföra tjänster som berör den maritima säkerheten.

Till sjöbevakningens viktigaste uppgifter hör att upprätthålla gränssäkerheten, sköta sjöräddningstjänsten samt övervaka miljöskydd till sjöss och bekämpa miljöbrott. I samtliga uppgifter följs sjöbevakningssektionens värden: yrkesskicklighet, pålitlighet och samarbetsförmåga.

Upprätthållandet av gränssäkerheten omfattar gränsövervakning, gränskontroll av personer på gränsövergångsställen och brottsbekämpning. Inom sitt verksamhetsområde utför sjöbevakningen på Åland dessutom i omfattande skala andra uppgifter som hänför sig till samhällets inre säkerhet.

För att effektivt kunna utföra sina uppgifter samarbetar sjöbevakningen aktivt med olika myndigheter, särskilt polisen, tullen och landskapsregeringen.

Besöksadress:
Gnistvägen 20, 22100 Mariehamn
Postadress:
PB 59, 22101 Mariehamn
Telefon: Kansli, Mariehamns sjöbevakningsstation tel. +358 18 57314 Övervakningscentralen i Mariehamn tel. +358 18 57055Sjöräddningens nationella alarmnummer: 0294 1000
 

Åbo byrå för samhällspåföljder, Ålands verksamhetsenhet

Justitieministeriets Brottspåföljdsmyndighet består av tre regioner med 14 brottspåföljdscentrum av vilka Egentliga Finlands brottspåföljdscentrum har ett kontor också i Mariehamn. Denna byrå för samhällspåföljder på Åland ansvarar för sin del för verkställigheten av samhällspåföljderna på Åland med en eftersträvan att förebygga återfallsbrottslighet och social utslagning.

Byrån för samhällspåföljder på Åland verkställer således olika påföljder såsom samhällstjänst och övervakning av både villkorligt dömda ungdomar samt villkorligt frigivna fångar. Byrån handhar även annan verksamhet som berör verkställighet av straff i friheten. Dessa utgörs av bland annat personundersökningar av unga förbrytare och lämplighetsutlåtanden för samhällstjänst.

Byrån arbetar i nära samarbete med till exempel domstolar, åklagarämbeten, polisen, social-, hälso- och missbrukarvården.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 93, 22101 Mariehamn
Telefon: 050 366 7201 Brottspåföljdstjänsteman Kaisu Strand
Fax: 018 13 959
 

Ålands förvaltningsdomstol

Ålands förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Åland. Förvaltningsdomstolen verkar i anslutning till Ålands tingsrätt. Förvaltningsdomstolens domkrets utgörs av landskapet Åland.

Den sammanslagna domstolsmodellen är unik i Finland. Domstolen har i enlighet med självstyrelselagen för Åland inrättats för att uppfylla rikets uppgift att säkerställa tillgång till rättsskydd i förvaltningsärenden och samtidigt iaktta de särdrag som den autonoma åländska lagstiftningsbehörigheten medför.  

Förvaltningsdomstolen behandlar främst besvär över myndigheters beslut i förvaltningsärenden.

Ärendena varierar mellan bl.a. social- och hälsovård, migrationsärenden, miljöskydd, plan- och byggärenden, kommunalt självstyre samt beskattning. Förvaltningsdomstolen tillämpar både riks- och landskapslagstiftning, och handlägger besvär över såväl riks-, landskaps- som kommunala myndigheters beslut. I landskapsregeringens beslut söks dock ändring direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen behandlar också förvaltningstvistemål som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet eller någon annan skyldighet eller rättighet som har sin grund i ett offentligt rättsförhållande.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan vanligtvis sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. I en del ärenden förutsätter detta besvärstillstånd.  

Förvaltningsdomaren är ordförande vid domstolens sammanträden. Lagmannen och tingsdomarna vid tingsrätten är övriga ledamöter. I vissa ärenden deltar dessutom en sakkunnigledamot i beslutsfattandet.

Lagmannen vid Ålands tingsrätt är administrativ chef för förvaltningsdomstolen.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 31, 22101 Mariehamn
Telefon: 029 56 50265
E-post: aland.fd@om.fi
 

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå

Ålands rättshjälpsbyrå lyder under justitieministeriet och strävar till att garantera rättssäkerheten i landskapet Åland genom den offentliga rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen.

Den offentliga rättshjälpen

Genom den offentliga rättshjälpen möjliggörs tillgång till jurist eller advokat hjälp till subventionerad kostnad i enlighet med betalningsförmågan som utreds i samband med rättshjälpsansökan. Rättshjälp beviljas av rättshjälpsbyrån på basen av den ekonomiska utredningen samt ärendets art och omfattning. Beviljad rättshjälpen erhålls från ett statligt anställd offentligt rättsbiträde eller från ett privat ombud.

Den allmänna intressebevakningen

Genom allmänna intressebevakningen garanteras tillgång av högkvalitativ intressebevakning på Åland. Intressebevakare förordnas av Statens ämbetsverk på Åland eller Ålands tingsrätt till personer som saknar egen förmåga att förvalta/hand ha sin ekonomi eller sköta sina ekonomiska och juridiska angelägenheter.

Allmän intressebevakare kan också bli utsedd att företräda minderårig i rättssak då målsman p.g.a. laga förhinder ej får företräda den minderåriga.

Besöksadress:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Telefon: Rättshjälpsenheten 029 566 1800 E-post aland.rh@om.fi Intressebevakningsenheten 029 566 1804 Telefontid mån - tor kl 09.00 - 11.00 E-post aland.ib@om.fi
Fax: 029 566 1809
 

Ålands skattebyrå

På Ålands skattebyrå sköts skatteärenden för både personkunder och företagskunder. På skattebyråns självbetjäningsområde kan kunden sköta sina egna skatteärenden på nätet. Kunden loggar in i nättjänsterna med sina nätbankskoder. Vid behov kan man få hjälp med användning av tjänsterna av en kundhandledare. Om det inte är möjligt att sköta ärendet på nätet på självbetjäningsområdet så kan kunden köa för att få betjäning vid kundbetjäningsdiskarna.

Skatteförvaltningen erbjuder även betjäning med tidsbokning på Ålands skattebyrå. Kunden kan boka tid på förhand på adressen www.skatt.fi/tidsbokning. Tidsbokningens tjänsteutbud är begränsat.

Skatteärenden kan skötas på nätet på adressen www.skatt.fi.

Största delen av skatteärenden kan enkelt skötas på nätet på adressen skatt.fi. På nätet kan man t.ex. sköta följande ärenden:

Skattekort
Adressförändring
Anmälan om byggande
MinSkatt

 • Lämna inkomstskattedeklarationer för samfund och samfällda förmåner
 • Ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott för samfund
 • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
 • be om betalningsarrangemang (skatter på eget initiativ, inkomstskatt för samfund, gåvoskatt och arvsskatt)
 • beställa skatteskuldsintyg
 • lämna gåvoskattedeklarationer
 • anmäla kontonummer
 • fråga om arbetsgivarprestationer eller gåvoskatt

Beträffande samfundens inkomstskatt och skatter på eget initiativ kan du även

 • läsa beslut
 • svara på begäranden om utredning
 • lämna in omprövningsbegäran
 • kontrollera betalningskontaktuppgifter eller betala direkt på nätet

Blanketter

Under skattebyråns öppethållningstider erbjuds kunder även betjäning via chat.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 44, 22101 Mariehamn
Telefon: Växel 029 512 001 Person- och företagarbeskattning 029 497 094 Övriga servicenummer hittas på https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/ring/.
Fax: 029 512 6102
 

Ålands tingsrätt

Ålands tingsrätt verkar som allmän underrätt. Tingsrättens domkrets utgörs av landskapet Åland. Tingsrätten lyder förvaltningsmässigt under justitieministeriet i Helsingfors.

Tingsrätten avgör i första instans tviste- och brottmål som skall behandlas i allmänna underrätter. Dessutom behandlar tingsrätten olika slag av ansökningsärenden, till exempel ansökan om äktenskapsskillnad. Domarna har rätt att förrätta vigsel.

I tingsrätten behandlas ett stort antal olika fordringsmål. Domstolen bestämmer vid en enkel behandling att skulden skall betalas, om svaranden inte motsätter sig det.

Tingsrätten är även sjörättsdomstol och har också behörighet att behandla ärenden gällande företagssanering och utsökningsbesvär.

I sammansättning med domare och nämnd behandlar tingsrätten större brottmål. Omfattande civilmål kan behandlas i sammansättning med tre domare. Enklare brottmål och flertalet civilmål behandlas av en domare.

Ändring i tingsrättens avgöranden söks vid Åbo hovrätt.

Lagmannen är chef för tingsrätten. Vid tingsrätten arbetar förutom lagmannen, två tingsdomare, två notarier och en stämningsman samt övrig kanslipersonal.

Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol tjänstgör även som tingsdomare vid tingsrätten.

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 31, 22101 Mariehamn
Telefon: 029 565 0251
Fax: 029 565 0252
E-post: aland.tr@om.fi