Centralkriminalpolisen

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, Mariehamn
Postadress:
PB 51, 20101 Åbo
Telefon:

0295 485 568

Fax: 02 231 5790

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet vars verksamhetsområde är hela Finland. CKP har verksamhetsställe också på Åland.

Till centralkriminalpolisens huvuduppgifter hör att bekämpa organiserad brottslighet, att producera sakkunnigtjänster för brottsbekämpningen för såväl polisen som andra judiciella myndigheter. Exempel på sådana är kriminaltekniska laboratoriets undersökningar, förmedling av internationella framställningar om rättshjälp och handräckning samt tjänster som gäller telekommunikation och teknisk informationsinhämtning.

CKP ansvarar för utredningen av brott som begås av medlemmar i internationella och organiserade kriminella grupper. Dessa brott är huvudsakligen narkotikabrott, ekonomiska brott, egendomsbrott och våldsbrott.  CKP utreder också bland annat svårutredda brott mot liv och brott med speciell samhällelig betydelse.