FPA Åland

Besöksadress:
Nygatan 7 A, Mariehamn
Postadress:
PB 57, 22101 Mariehamn
Fax: 020 634 1599

Fpa - ett stöd i livets alla skeden

FPA Åland tryggar befolkningens utkomst, främjar hälsa och bidrar till att ge alla en möjlighet att klara sig själv i olika livssituationer genom att verkställa det lagstadgade socialskyddet. Vår verksamhet grundar sig på gemensamma värderingar inom Fpa som vi förverkligar i vårt dagliga arbete: respekt för individen, kompetens, samverkan och nytänkande. Vi betjänar våra kunder via flera olika kanaler - post och telefon, elektroniska tjänster, direktersättnings- och fullmaktsavtal samt individuell kundservice med möjlighet även till tidsbokning på byrån.

Förmåner till barnfamiljer: föräldradagpenningar, barnbidrag, underhållsstöd, special-vårdspenning och handikappbidrag för barn.

Förmåner vid sjukdom och handikapp: sjukvårdsersättningar, sjukdagpenning, rehabilitering, handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare samt ersättning för företagshälsovård.

Förmåner för studier: studiestöd för fastländska studerande vid åländska skolor

Förmåner för boende: allmänt bostadsbidrag, bostadstillägg för studerande och bostadsbidrag för pensionärer.

Pensionsförmåner: folkpension och dess familje- och barnpension, garantipension och fronttillägg. Vi tar även emot arbetspensionsansökningar och ger råd i dessa frågor.

Internationella ärenden: avgöranden om bosättningsbaserad social trygghet, tillämpning av EU-förordning och avtal om social trygghet med andra länder, kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.