Landskapsåklagarämbetet på Åland

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 87, 22101 Mariehamn
Telefon:

029 562 6900

Fax: 029 562 6911
E-post: aland.la@om.fi

Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland är underställt riksåklagarämbetet. Hela åklagarväsendet är organisatoriskt underställt justitieministeriet. 
Åklagarens huvudsakliga uppgift är att förverkliga det straffrättsliga ansvaret i enlighet med det som parternas rättsskydd och allmän fördel kräver.

Förundersökning av brott leds av polisen - vid behov i samarbete med åklagaren. När förundersökningen är avslutad tillställs den landskapsåklagarämbetet. Åklagaren utför en s.k. åtalsprövning som normalt resulterar i någon av följande åtgärder:

  • åtal väcks genom att en stämningsansökan inges till tingsrätten (om det finns sannolika skäl för att den misstänkta är skyldig till brottet),
  • åtal väcks inte (det inte finns sannolika skäl för att den misstänkta har begått ett brott eller om det saknas formella förutsättningar för åtal),
  • beslut om åtalseftergift (åklagaren anser att åtal inte skall väckas av skälighets- eller ändamålsenlighetsgrunder),
  • straffanspråk delges i strafforderförfarande (vid mindre förseelser).

Om brottet är ringa eller om en fortsatt utredning skulle förutsätta oproportionerliga kostnader kan polisen också göra en framställning till åklagaren om att en förundersökning skall avslutas. Åklagaren fattar då beslut om begränsning av förundersökningen.