Landskapsfogdeämbetet på Åland

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 33, 22101 Mariehamn
Telefon:

0295 626 940

Fax: 0295 626 953
E-post: aland.lf@om.fi

Landskapsfogdeämbetet är verkställande myndighet på Åland och ingår i justitieministeriets förvaltningsområde. Ämbetet leds av landskapsfogden.

De flesta enskilda utsökningsärenden sköts av tre landskapsutmätningsmän. Registrering av ärenden och redovisning av medel sköts av kanslipersonalen.

Riksfogdeämbetet är centralförvaltningsmyndighet för utsökningsväsendet. Riksfogdeämbetet sköter främst operativa förvaltningsärenden såsom resultatstyrning, utbildning, personalförvaltning och inspektion av utsökningsmyndigheterna.

Vid utsökning är det oftast frågan om indrivning av penningfordringar. Vid rättegången undersöks riktigheten i borgenärens fordran och bestäms om gäldenärens betalningsskyldighet. Om domstolens dom inte iakttas frivilligt verkställs den genom utsökning. Vissa fordringar, till exempel skatter och en del försäkringspremier, kan drivas in utan domstolsbeslut.

Också straffrättsliga penningpåföljder, som böter och ordningsbot, drivs in genom utsökning. Dessutom skall utsökningsmyndigheterna verkställa beslut som gäller säkringsåtgärd, vräkning, beslag enligt domstolsbeslut samt beslut som gäller vårdnaden om barn och umgängesrätt.

Utsökningsmyndighetens uppgift är att se till både gäldenärens och borgenärens intresse. Utsökningsmyndigheterna strävar efter att gäldenären skall betala sina skulder frivilligt genom betalningsuppmaning. Om betalning inte sker görs en utmätning av lön, pension, inkomst av näringsverksamhet eller egendom. Den utmätta egendomen kan säljas.