Lantmäteriverket Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 68, 22101 Mariehamn
Telefon:

Öppettid mån - ons kl. 09.00 - 16.15
Växel 029 530 1100
Kundservice 029 530 1120
 

Lantmäteriverket har fr.o.m 1.1.2014 en ny organisation, vars representation på Åland benämns lantmäteriverkets verksamhetsställe / Mariehamn. Verket har numera en enklare organisationsstruktur, och dess chefshierarki har blivit tunnare och enheterna inom organisationen har bearbetats. Avsikten med denna förnyelse är bl.a. jämna ut regionala skillnader i servicenivå. En målsättning är dessutom att uppnå statens besparingsmål.

Lantmäteriverket utför lantmäteriförrättningar, samlar in, förädlar och säljer fakta om landet, samt främjar samanvändningen av geografisk information. Från och med 1.1.2010 ingår också lagfarts- och inskrivningsärendena i lantmäteriets verksamhet.

Byråns huvuduppgift är att ansvara för fastighetsbildningsverksamheten på Åland, förutom på detaljplanerat område i Mariehamns stad. Byrån upprätthåller register över bl.a. fastigheter, inskrivningar, köpeskillingar och lägesdata och sköter ajourhållning och insamling av terrängdata. 
Byrån säljer utdrag ur sina register, tryckta kartor, utskrifter från terrängdatabaser och digitalt kartmaterial, samt sköter copyright-ärenden i anslutning härtill. Dessutom utförs olika utredningar och uppdrag som konnekterar med verksamheten.

Regionchefen är det lokala verksamhetsställets ansikte utåt, och innehar en viss administrativ ledarroll, medan de egentliga arbetsprocesserna leds av respektive processchefer, vilka är stationerade utanför landskapet inom fasta Finland. Den primära kundbetjäningen är också centraliserad till att utgöra ett telefonnummer utanför det lokala verksamhetsstället.