Mariehamns tull

Besöksadress:
VIKINGTERMINALEN, Hamngatan, Mariehamn
Postadress:
PB 40, 22101 Mariehamn
Telefon:

0295 5200

Tullverket är ett centralt ämbetsverk som lyder under finansministeriet. Tullen uppbär tullar, skatter och avgifter, främjar en smidig utrikeshandel, säkerställer att bestämmelserna iakttas och att EU:s inre marknad fungerar utan störningar samt bekämpar hot och tullbrottslighet som äventyrar hälsa och säkerhet eller Finlands och EU:s ekonomiska intressen.

Verksamheten inom Mariehamns tull präglas starkt av Ålands särställning inom EU. Åland hör till EU:s tullunion, men står utanför dess skatteområde, vilket möjliggör försäljning av skattefri alkohol och tobak i flyg- och fartygstrafik via Åland. Landskapet Åland omges av en skattegräns, som innebär att varor till och från Åland skall förtullas.