Statens ämbetsverk på Åland

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, Mariehamn
Postadress:
PB 58, 22101 Mariehamn
Telefon:

018-635 270

Fax: 018-635 268

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som leds av landshövdingen.

Ämbetsverket företräder statsmakten och bevakar och tillvaratar statens intressen på Åland. Den delade behörigheten mellan Åland och riket innebär att ämbetsverket har hand om uppgifter som i avsaknad av statliga specialmyndigheter i landskapet ålagts den.

Statens ämbetsverk samordnar de statliga myndigheternas verksamhet på Åland när det gäller gemensamma strategier ifråga om språklig intressebevakning, utbildning inom statsförvaltningen, service gentemot allmänheten och övriga frågor av gemensamt intresse.

Ålandsdelegationens sekretariat finns hos ämbetsverket.

Statens ämbetsverk på Åland handhar befolkningsskydds- och beredskapsärenden, rättskyddsärenden, konsument- och konkurrensärenden, detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, vissa trafiktillstånd, lantbruksärenden, uppbörden av fordonsskatter och fartygsregisterärenden.

Ämbetsverket handhar också befolkningsdataärenden, förmyndarskapsärenden, handels- och föreningsregister och namnändringsärenden. Magistratsenheten är även vigsel- och valmyndighet.

Statens ämbetsverk erbjuder notarius publicus tjänster och köpvittnestjänster.