Trafiksäkerhetsverket, Västra tillsynsenheten / Mariehamn

Besöksadress:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Telefon:

växel 029 534 5000, gsm 040 351 5371 eller 040 186 0668

Skärgårdshavets inspektionsenhets uppgifter är att inom ramen för de befogenheter Trafiksäkerhetsverket har, övervaka och utveckla säker och miljövänlig sjötrafik samt att skyddet av den marina miljön efterlevs.

Trafiksäkerhetsverket utför besiktningar och inspektioner av finländska fartyg, hamnstats- och värdsstatskontroller av utländska fartyg, handhar sjörättsliga ärenden samt ger rådgivning och upplysning gällande fartygssäkerhet och behörighetskrav.

Inspektionsenheten är en del av Sjösäkerheten som lyder under Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) Sjöfartssektor och som har beslutanderätt i myndighetsfrågor när det gäller tillsynen av fartygssäkerhet och skyddet av den marina miljön.

Verksamhetsområdet är Skärgårdshavet med tyngdpunkt på Ålands område. Kunder är i huvudsak rederier och redare och när det gäller behörigheter även privatpersoner.