Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirasto

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 87, 22101 Mariehamn
Puhelin:

02956 26900

Fax: 02956 26911
Sähköposti: aland.la@om.fi

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto toimii valtakunnansyyttäjänviraston alaisuudessa. Koko syyttäjälaitos on organisatorisesti oikeusministeriön alainen. 
Syyttäjän pääasiallisena tehtävänä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus osapuolten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla.

Rikosten esitutkintaa johtaa poliisi, tarvittaessa yhteistyössä syyttäjän kanssa. Esitutkinnan valmistuttua asia toimitetaan maakunnansyyttäjänvirastoon. Syyttäjä suorittaa ns. syyteharkinnan, joka tavallisesti johtaa johonkin seuraavista toimenpiteistä:

  • syyte nostetaan toimittamalla käräjäoikeudelle haastehakemus (jos on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi)
  • syytettä ei nosteta (rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi ei ole olemassa todennäköisiä syitä tai syytteelle ei ole muodollisia edellytyksiä)
  • tehdään päätös syyttämättä jättämisestä (syyttäjä katsoo, ettei syytettä ole aihetta nostaa kohtuullisuus- ja tarkoituksenmukaisuussyistä)
  • annetaan rangaistusvaatimus rangaistusmääräysmenettelyssä (pienemmissä rikkomuksissa).

Jos rikos on vähäinen tai tutkinnan jatkaminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, poliisi voi myös esittää syyttäjälle esitutkinnan lopettamista. Silloin syyttäjä tekee päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta.