Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii yleisenä alueellisena hallinto-oikeutena Ahvenanmaan maakunnassa. Hallintotuomioistuin toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. Hallintotuomioistuimen toimialueena on Ahvenanmaan maakunta.

Yhdistetty tuomioistuinmalli on Suomessa ainutlaatuinen. Tuomioistuin on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti perustettu oikeussuojan turvaamiseksi hallintoasioissa ottaen samalla huomioon itsehallinnon ja maakuntalainsäädännön erityispiirteet.

Hallintotuomioistuin käsittelee pääosin valituksia viranomaisten päätöksistä hallintoasioissa.

Asiaryhmät vaihtelevat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, maahanmuuttoasioiden, ympäristönsuojelun, maankäytön ja rakentamisen, kunnallisen itsehallinnon sekä verotuksen välillä. Hallintotuomioistuin soveltaa sekä valtakunnan että maakunnan lainsäädäntöä, ja käsittelee valituksia niin valtakunnan-, maakunnan- kuin kunnallisen viranomaisten päätöksistä. Maakuntahallituksen päätöksiin haetaan kuitenkin muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallintotuomioistuin käsittelee myös hallintoriitoja julkisoikeudellisista maksuvelvollisuuksista tai muista julkisoikeuteen perustuvista velvollisuuksista tai oikeuksista.

Hallintotuomioistuimen päätökseen voi yleensä hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Osassa asioista tämä edellyttää valituslupaa.

Hallintotuomari toimii hallintotuomioistuimen istuntojen puheenjohtajana. Tuomioistuimen muina jäseninä ovat käräjäoikeuden laamanni ja käräjätuomarit. Joissakin asioissa päätöksentekoon osallistuu myös asiantuntijajäsen.

Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamanni toimii hallintotuomioistuimen hallinnollisena päällikkönä.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 31, 22101 Mariehamn
Puhelin: 029 56 50265
Sähköposti: aland.fd@om.fi
 

Ahvenanmaan käräjäoikeus

Ahvenanmaan käräjäoikeus toimii yleisenä alioikeutena. Sen tuomiopiirinä on Ahvenanmaan maakunta. Käräjäoikeus on hallinnollisesti Helsingissä sijaitsevan oikeusministeriön alainen. Käräjäoikeus päättää ensimmäisenä oikeusasteena yleisissä alioikeuksissa käsiteltävistä riita- ja rikosasioista. Lisäksi käräjäoikeus käsittelee erilaisia hakemusasioita, joista esimerkkinä voidaan mainita avioerohakemukset. Tuomareilla on oikeus toimittaa avioliittoon vihkimisiä. Käräjäoikeudessa käsitellään suuri määrä erilaisia velkomisasioita. Tuomioistuin velvoittaa yksinkertaistetussa menettelyssä vastaajan maksamaan velan, ellei vastaaja tätä vastusta. Käräjäoikeus toimii myös merioikeutena, ja sillä on toimivalta käsitellä asioita, jotka liittyvät yrityssaneerauksiin ja ulosottoa koskeviin valituksiin.

Lautamieskokoonpanossa käräjäoikeus käsittelee vakavampia rikosasioita.
Laajat riita-asiat voidaan käsitellä kolmen tuomarin kokoonpanossa. Yksinkertaisemmat rikosasiat ja useimmat riita-asiat käsitellään yhden tuomarin kokoonpanossa. Muutosta käräjäoikeuden päätöksiin haetaan Turun hovioikeudelta.

Laamanni toimii käräjäoikeuden päällikkönä. Käräjäoikeudessa työskentelee laamannin lisäksi käräjätuomareita, notaareja ja haastemies sekä muuta kansliahenkilökuntaa. Ahvenanmaan hallinto-oikeuden hallintotuomari toimii myös käräjäoikeuden käräjä-tuomarina.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 31, 22101 Mariehamn
Puhelin: 029 565 0251
Fax: 029 565 0252
Sähköposti: aland.tr@om.fi
 

Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirasto

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto toimii valtakunnansyyttäjänviraston alaisuudessa. Koko syyttäjälaitos on organisatorisesti oikeusministeriön alainen. 
Syyttäjän pääasiallisena tehtävänä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus osapuolten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla.

Rikosten esitutkintaa johtaa poliisi, tarvittaessa yhteistyössä syyttäjän kanssa. Esitutkinnan valmistuttua asia toimitetaan maakunnansyyttäjänvirastoon. Syyttäjä suorittaa ns. syyteharkinnan, joka tavallisesti johtaa johonkin seuraavista toimenpiteistä:

 • syyte nostetaan toimittamalla käräjäoikeudelle haastehakemus (jos on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi)
 • syytettä ei nosteta (rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi ei ole olemassa todennäköisiä syitä tai syytteelle ei ole muodollisia edellytyksiä)
 • tehdään päätös syyttämättä jättämisestä (syyttäjä katsoo, ettei syytettä ole aihetta nostaa kohtuullisuus- ja tarkoituksenmukaisuussyistä)
 • annetaan rangaistusvaatimus rangaistusmääräysmenettelyssä (pienemmissä rikkomuksissa).

Jos rikos on vähäinen tai tutkinnan jatkaminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, poliisi voi myös esittää syyttäjälle esitutkinnan lopettamista. Silloin syyttäjä tekee päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 87, 22101 Mariehamn
Puhelin: 02956 26900
Fax: 02956 26911
Sähköposti: aland.la@om.fi
 

Ahvenanmaan merivartiosto

Merivartiosto on sisäministeriön alainen rajavartioviranomainen, jonka tehtävänä on tuottaa merellisiä sisäisen turvallisuuden palveluita. Merivartioston päätehtäviä ovat rajaturvallisuuden ylläpitäminen, meripelastustoimi sekä merellisen ympäristön valvonta ja ympäristörikosten torjunta. Kaikissa tehtävissä toimitaan merivartioston arvojen - ammattitaito, luotettavuus ja yhteistyökyky - mukaisesti.

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen käsittää rajavalvonnan, henkilöiden rajatarkastukset rajanylityspaikoilla sekä rikostorjunnan. Ahvenanmaan merivartiosto osallistuu lisäksi laaja-alaisesti muihin valtakunnan sisäiseen turvallisuuteen liittyviin tehtäviin toimialueellaan.

Tehtävien tehokas suorittaminen edellyttää, että merivartiosto toimii kiinteässä yhteistyössä eri viranomaisten, erityisesti poliisin, tullin ja maakunnan hallituksen kanssa.

Käyntiosoite:
Gnistvägen 20, 22100 Mariehamn
Postiosoite:
PB 59, 22101 Mariehamn
Puhelin: Toimisto, Maarianhaminan merivartioasema puh. +358 18 57 314 Maarianhaminan valvontakeskus  puh. +358 18 57 055 Meripelastuksen hälytysnumero:  0294 1000
Sähköposti: aland.lsmv@raja.fi
 

Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto

Ahvenanmaan oikeusaputoimisto on oikeusministeriön alainen ja pyrkii takaamaan oikeusturvan Ahvenanmaan maakunnassa tarjoamalla julkista oikeusapua ja yleistä edunvalvontaa.

Julkisella oikeusavulla tarjotaan mahdollisuus käyttää juristin tai asianajajan apua kokonaan tai osittain valtion varoilla oikeusavun hakemisen yhteydessä selvitettävän maksukyvyn mukaan. Oikeusaputoimisto päättää oikeusavun myöntämisestä taloudellisen selvityksen sekä asian laadun ja laajuuden perusteella. Myönnettyä oikeusapua antaa valtion palveluksessa oleva julkinen avustaja tai yksityinen avustaja.

Yleisellä edunvalvonnalla taataan laadukkaan edunvalvonnan saatavuus Ahvenanmaalla. Maistraatti tai Ahvenanmaan käräjäoikeus määrää edunvalvojan sellaisille henkilöille, jotka eivät itse kykene valvomaan taloudellisia etujaan tai hoitamaan taloudellisia ja oikeudellisia asioitaan. Yleinen edunvalvoja voidaan myös nimetä edustamaan alaikäistä oikeusasioissa, jos huoltaja laillisen esteen vuoksi ei saa edustaa alaikäistä.

Käyntiosoite:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Puhelin: Oikeusapuyksikkö 029 566 1800 Sähköposti: aland.rh@om.fi Edunvalvontayksikkö 029 566 1804 Puhelinaika ma - to 09.00 - 11.00 Sähköposti: aland.ib@om.fi  
Fax: 029 566 1809
 

Ahvenanmaan valtionvirasto

Ahvenanmaan valtionvirasto on yleinen valtion aluehallintoviranomainen, jota johtaa maaherra.

Ahvenanmaan valtionvirasto koordinoi muiden valtion viranomaisten toimintaa Ahvenanmaalla, kun on kyse yhteisistä strategioista koskien kielellistä edunvalvontaa, valtionhallinnon sisäistä koulutusta, yleisöpalvelua sekä muita yhteisiä etuja koskevia asioita.

Ahvenanmaan valtuuskunnan (Ålandsdelegationen) sihteeristö on valtionvirastossa.

Ahvenanmaan valtionvirasto hoitaa väestönsuojelu- ja valmiustehtäviä, oikeusturvatehtäviä, kilpailu- ja kuluttaja-asioita, alkoholijuomia varten tarvittavia vähittäismyyntilupa-asioita, eräitä liikennelupa- ja maatalousasioita, ajoneuvoveron kannon sekä alusrekisteriasiat.

Valtionvirasto hoitaa myös väestötietoasioita, holhousasioita, kauppa- ja yritysrekisteri sekä nimenmuutosasioita. Se toimittaa avioliittoon vihkimisiä ja toimii vaaliviranomaisena.

Virasto tarjoaa myös julkisen notaarin ja kaupanvahvistajan palveluja.

 

Käyntiosoite:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, Mariehamn
Postiosoite:
PB 58, 22101 Mariehamn
Puhelin: 018-635 270
Fax: 018-635 268
 

Ahvenanmaan verotoimisto

Ahvenanmaan verotoimistossa hoidetaan sekä henkilöasiakkaiden että yritysasiakkaiden verotusasiat. Verotoimiston itsepalvelualueella asiakas voi hoitaa omat veroasiansa verkossa. Verkkopalveluihin kirjaudutaan asiakkaan verkkopankkitunnuksilla. Apua palvelujen käyttöön saa tarvittaessa asiakasohjaajalta. Ellei asiaa ole mahdollista hoitaa verkossa itsepalvelualueella, asiakas voi jäädä odottamaan palvelua asiakaspalvelutiskiltä.

Verohallinto tarjoaa Ahvenanmaan verotoimistossa palvelua myös ajanvarauksella. Asiakas voi varata ajan etukäteen osoitteesta www.vero.fi/ajanvaraus. Ajanvarauksen palveluvalikoima on rajallinen.

Veroasiat voi hoitaa verkossa osoitteessa www.vero.fi.

Suurin osa veroasioista on helppo hoitaa verkossa osoitteessa vero.fi. Verkossa voi hoitaa esimerkiksi seuraavat asiat:

Verokortti
Muuttoilmoitus
Rakentamisilmoitukset
OmaVero

 • antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen
 • hakea ennakkoveroa tai lisäennakkoa yhteisölle
 • antaa ilmoituksen oma-aloitteisista veroista (esim. arvonlisäverosta tai työnantajasuorituksista)
 • tehdä maksujärjestelypyynnön (oma-aloitteiset veroista, yhteisön tuloverosta, lahjaverosta ja perintöverosta)
 • tilata verovelkatodistuksen
 • antaa lahjaveroilmoituksen
 • ilmoittaa tilinumeron
 • kysyä lahjaverosta tai työnantajanatoimimisesta

Yhteisöjen tuloveron ja oma-aloitteisten verojen ja osalta voit myös

 • lukea päätöksiä
 • vastata selvityspyyntöihin
 • tehdä oikaisuvaatimuksen
 • tarkistaa maksuyhteystiedot tai siirtyä suoraan maksamaan

Lomakkeet

Verotoimiston aukioloaikoina asiakkaille tarjotaan neuvontaa myös chatin kautta.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 44, 22101 Mariehamn
Puhelin: Vaihde 029 512 001 Henkilöasiakkaan tuloverotus 029 497 094 Yrittäjän tuloverotus 029 497 095 Kaikki valtakunnalliset palvelunumerot.
Fax: 020 613 0015
 

Kela Ahvenanmaa

Kela Ahvenanmaa turvaa väestön toimeentulon, edistää terveyttä ja tukee kaikkien mahdollisuuksia selviytyä eri elämäntilanteissa huolehtimalla lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanosta. Toimintamme perustuu päivittäisessä työssä toteutettaviin Kelan yhteisiin arvoihin: ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. Palvelemme asiakkaitamme useiden eri kanavien kautta - postitse ja puhelimitse, sähköisillä asiointipalveluilla, suorakorvaus- ja valtakirjasopimuksilla sekä henkilökohtaisella asiakaspalvelulla, jossa on myös mahdollista varata aika toimistosta.

Lapsiperheiden etuuksia ovat vanhempainraha, lapsilisä, erityishoitoraha ja alle 16-vuotiaan vammaistuki.

Sairaus- ja vammaisetuuksia ovat sairaanhoitokorvaukset, sairauspäiväraha, kuntoutus, vammaistuki, eläkkeensaajan hoitotuki sekä työterveyshuollon korvaus.

Opintoetuuksista hoidamme Manner-Suomesta tulevien ahvenanmaalaisissa kouluissa opiskelevien opintotuen.

Asumisetuuksia ovat yleinen asumistuki, opintotuen asumislisä ja eläkkeensaajien asumistuki.

Eläke-etuuksia ovat kansaneläke ja siihen kuuluva perhe- ja lapseneläke, takuueläke ja rintamalisä. Otamme myös vastaan työeläkehakemuksia ja annamme neuvoja niitä koskevissa kysymyksissä.

Kansainvälisiä asioita ovat asumisperusteisesta sosiaaliturvasta päättäminen, EU-asetuksen soveltaminen ja sosiaaliturvaa koskevat sopimukset muiden maiden kanssa sekä toimiminen yhteyskontaktina rajoja ylittävässä terveyden- ja sairaanhoidossa.

Käyntiosoite:
Nygatan 7 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 57, 22101 Mariehamn
Puhelin: Valtakunnalliset palvelunumerot löytyvät alla olevalta Kelan kotisivultahttp://www.kela.fi/palvelunumerot
Fax: 020 634 1599
Sähköposti: mariehamn@fpa.fi
 

Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisi (KRP) on poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka toimialueena on koko Suomi. Sillä on toimipiste myös Ahvenanmaalla.

Keskusrikospoliisin päätehtäviä ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä rikostorjunnan asiantuntijapalvelujen tuottaminen koko poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille. Näitä ovat mm. rikosteknisen laboratorion tutkimukset, kansainvälisen oikeus- ja virka-avun välittäminen sekä televiestintään ja tekniseen tiedonhankintaan liittyvät palvelut.

KRP:n tutkintavastuulla ovat erityisesti kansainvälisten ja järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenten tekemät rikokset, jotka ovat pääosin huumausaine-, talous-, omaisuus- ja väkivaltarikoksia. Lisäksi KRP tutkii mm. vaikeasti selvitettäviä henkirikoksia sekä rikoksia, joilla on erityinen yhteiskunnallinen merkitys.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 B, Maarianhamina
Postiosoite:
PB 51, 20101 Åbo
Puhelin: 0295 485 568
Fax: 02 231 5790
 

Liikenteen turvallisuusvirasto, Läntinen valvontayksikkö / Maarianhamina

Saaristomeren merenkuluntarkastusyksikön tehtävänä on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) toimivaltuuksien puitteissa valvoa ja kehittää turvallista ja ympäristöystävällistä merenkulkua ja varmistaa merellisen ympäristön suojelu.

Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaa suomalaisten alusten katsastuksia ja tarkastuksia sekä ulkomaisten alusten lippu- ja satamavaltiovalvontaan kuuluvia tarkastuksia, käsittelee merioikeusasioita sekä neuvoo ja tiedottaa alusturvallisuudesta ja pätevyysvaatimuksista.

Tarkastusyksikkö on osa Liikenteen turvallisuusviraston merenkulkutoimialan alaista Meriturvallisuus-toimintoa, jolla on päätösvalta alusturvallisuuden valvontaa ja meriympäristön suojelua koskevissa viranomaisasioissa.

Toiminta-alueena on Saaristomeri, ja painopiste on Ahvenanmaan alueella.
Tarkastusyksikön asiakkaita ovat pääasiassa varustamot ja laivanisännät sekä pätevyysasioissa myös yksityishenkilöt.

Käyntiosoite:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Puhelin: 029 534 5000, 040 186 0668, 040 351 5371
 

Maakunnanvoudinvirasto Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto on täytäntöönpanoviranomainen ja kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Maakunnanvoudinvirastoa johtaa maakunnanvouti.

Maakunnanulosottomiehet (3) hoitavat käytännössä suurimman osan yksittäisistä ulosottoasioista. Toimistohenkilökunta vastaa ulosottoasioiden kirjaamisesta ja varojen tilityksestä.

Valtakunnanvoudinvirasto on ulosoton keskushallintovirasto. Valtakunnanvoudinvirasto hoitaa pääasiassa ulosoton operatiivisia hallintotehtäviä, kuten tulosohjausta, koulutusta, henkilöstöhallintoa ja tarkastusta.

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä. Oikeudenkäynnissä tutkitaan velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Tietyt saatavat, esimerkiksi verot ja erää vakuutusmaksut, voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, peritään ulosotossa. Lisäksi ulosottoviranomaisille kuuluu turvaamistoimien, häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan että velallisen etua. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat mm. maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 33, 22101 Mariehamn
Puhelin: 0295 626 940
Fax: 0295 626 953
Sähköposti: aland.lf@om.fi
 

Maanmittauslaitos / Maarianhamina

Maanmittauslaitos on uudistanut organisaationsa 1.1.2014 ja sen Ahvenanmaan toimintapaikan nimi on Maanmittauslaitos / Maarianhamina. Laitoksen organisaatiorakenne on nyt yksinkertaisempi, sen johdon hiearkia kevyempi ja organisaation sisäisiä yksiköitä on muokattu. Tämän uudistuksen tarkoituksena on mm. tasoittaa alueellisia eroja palvelutasolla. Yksi päämääristä on myös päästä valtion säästötavoitteisiin.

Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, kerää, tuottaa ja myy maata koskevia tietoja sekä edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä. 1.1.2010 lähtien myös lainhuuto- ja kirjaamisasiat kuuluvat maanmittauslaitoksen tehtäviin.

Toimiston päätehtävänä on vastata kiinteistönmuodostustoiminnasta Ahvenanmaalla Maarianhaminan kaupungin asemakaava-alueiden ulkopuolella. 
Toimisto ylläpitää rekisteriä mm. kiinteistöistä, kirjaamisista, kauppahinnoista ja sijaintitiedoista sekä hoitaa maastotietojen päivittämisen ja kokoamisen.
Toimisto myy erilaisia rekisteriotteita, painettuja karttoja, tulosteita maastotietokannoista ja numeerisessa muodossa olevaa karttamateriaalia sekä hoitaa tähän liittyviä tekijänoikeusasioita. Lisäksi se suorittaa erilaisia toimintaan liittyviä selvityksiä ja toimeksiantoja. 
Aluejohtaja on paikallisen toimipaikan edustaja ja hänellä on tietty hallinnollinen johtajuus. Varsinaisia työprosesseja johtavat kyseiset prosessijohtajat maakunnan ulkopuolella eri puolilta Suomea. Myös ensisijainen asiakaspalvelu on keskitetty yhteen asiakaspalvelunumeroon paikallisen toimintapaikan ulkopuolelle.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 68, 22101 Mariehamn
Puhelin: Vaihde 029 530 1100 Ruotsinkielinen asiakaspalvelu 029 530 1120
 

Maarianhaminan tulli

Tullilaitos on valtiovarainministeriön alaisena toimiva keskusvirasto. Tulli kerää tulleja, veroja ja maksuja, edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, varmistaa säännösten noudattamisen ja EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan sekä torjuu terveyteen ja turvallisuuteen sekä Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia ja tullirikollisuutta.

Ahvenanmaan erityisasema EU:ssa vaikuttaa suuresti Maarianhaminan tullin toimintaan. Ahvenanmaa kuuluu EU:n tulliunioniin, mutta on sen veroalueen ulkopuolella. Tämä mahdollistaa verovapaan alkoholin ja tupakan myynnin Ahvenanmaan kautta kulkevassa lento- ja laivaliikenteessä. Ahvenanmaan maakuntaa ympäröi veroraja, mikä tarkoittaa sitä, että Ahvenanmaalta lähtevät ja sinne tulevat tavarat on tullattava.

Käyntiosoite:
VIKINGATERMINALEN, Hamngatan, Mariehamn
Postiosoite:
PB 40, 22101 Mariehamn
Puhelin: 0295 5200
 

Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Ahvenanmaan toimipiste

Oikeusministeriön rikosseuraamuslaitos muodostuu kolmesta alueesta, jotka jakautuvat yhteensä neljääntoista rikosseuraamuskeskukseen. Varsinais-Suomen rikosseuraamuskeskuksella on toimipiste myös Maarianhaminassa, joka vastaa osaltaan yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanosta Ahvenanmaalla ja pyrkii ehkäisemään uusintarikollisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä.

Ahvenanmaan toimipiste panee toimeen erilaisia seuraamuksia kuten yhdyskuntapalvelua ja vastaa sekä ehdollisen tuomion saaneiden nuorten että ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnasta. Toimisto vastaa myös muista vapaudessa suoritettavien rangaistusten toimeenpanoon liittyvistä toimista. Tällaisia ovat muun muassa nuorten rikollisten henkilötutkinnat ja selvitykset yhdyskuntapalveluun soveltuvuudesta.

Toimisto tekee läheistä yhteistyötä esimerkiksi tuomioistuinten, syyttäjänvirastojen, poliisin, sosiaalitoimen sekä terveydenhoidon ja päihdehuollon piirissä työskentelevien kanssa.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 93, 22101 Mariehamn
Puhelin: 050 366 7201 Rikosseuraamustyöntekijä Kaisu Strand
Fax: 018 13 959
Sähköposti: kaisu.strand@om.fi
 

Työsuojelu Ahvenanmaan toiminta-alue

Työsuojeluhallinnon tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden ja muiden työsuhteessa työskentelevien työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Yhteisillä työpaikoilla valvomme myös sitä, että itsenäiset ammatinharjoittajat täyttävät heille asetetut vaatimukset.

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa, että määräyksiä noudatetaan. Suurin osa voimavaroista käytetään valvontatehtäviin. Valvonta kohdennetaan niin, että sen yhteiskunnallinen vaikutus on mahdollisimman kattava. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtäviin kuuluu mm. antaa neuvontaa ja ohjeita työturvallisuussäännösten ja määräysten soveltamisesta. Lisäksi työsuojeluhallinto tekee yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa työsuojelukysymyksissä.

Työsuojeluhallinto vastaa viranomaisaloitteisen työsuojelun valvonnasta, vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden selvittämisestä ja niiden ehkäisemisestä sekä tuotevalvonnasta ja osallistuu työrikosten tutkintaan.

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Maarianhamina
Postiosoite:
PL 86, 22101 Maarianhamina
Puhelin: 02950 18000 tai 050 396 1580 (Puhelinpalvelu on auki maanantaisin ja perjantaisin klo 09.00 - 12.00)
Fax: 018 57071
Sähköposti: henning.karlsson@avi.fi