BRISTER I BILSKOLORNAS PRISINFORMATION

Statens ämbetsverk på Åland genomförde på våren och försommaren tillsammans med regionförvaltningsverken i riket en övervakningskampanj om hur bilskolorna presenterade prisuppgifter på sina hemsidor. Tydligt utsatta prisuppgifter förbättrar konsumenternas möjligheter att jämföra olika bilskoletjänster. Kostnaderna för körkort är ofta en betydande utgift för hushållen. Bestämmelserna i konsumentskyddslagen och förordningen om prisinformation vid marknadsföring (FFS 553/2013) om näringsidkarnas skyldighet att informera om konsumtionsnyttigheternas priser i marknadsföringen gäller även bilskolorna. Förordningen förutsätter att tjänsteleverantörerna håller en synlig prislista i sin affärslokal och på den webbplats där saluföringen sker. Syftet med den riksomfattande kampanjen var att främja bilskoletjänsternas jämförbarhet samt efterlevnaden av prismärkningsbestämmelserna. Härvid beaktades även att kraven för körkort avviker från motsvarande krav i riket. I den riksomfattande granskningen konstaterades att bilskolorna enligt huvudregeln presenterade prisuppgifterna på sina hemsidor, men i en stor del av hemsidorna konstaterades brister i prisuppgifterna. På Åland saknade flera bilskolor helt eller delvis prisuppgifter på sina webbsidor. Statens ämbetsverk har varit i kontakt med de företag där brister konstaterats, och förbättringar har skett. Regionförvaltningsverken i riket och Statens ämbetsverk på Åland övervakar kontinuerligt näringsidkares prisinformation, och även bilskolornas prisinformation ingår fortsättningsvis i denna granskning. Samtidigt som bilskolornas prisinformation granskades förrättade ämbetsverket även en jämförelse av bilskolornas priser. Jämförelsen visade att det lönar sig att jämföra bilskolornas priser på nätet och att härvid även fråga efter tilläggsinformation för att räkna ut vad körundervisningen vid de olika bilskolorna totalt kommer att kosta. Vid uträkningen av totalkostnaderna för ett körkort bör även myndigheternas avgifter beaktas.

Närmare information ges av förvaltningschef Rainer Åkerblom, tel. 635270 (växel).