Förvaltningschefstjänst

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår tjänsten som förvaltningschef.

Förvaltningschefen handhar förutom lednings- och personalärenden ett brett fält av bl.a. juridiska förvaltningsuppgifter och verkar som sekreterare för Ålandsdelegationen, samt som notarius publicus.

Kompetenskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet i Finland, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt förtrogenhet med ledarskap och förvaltningsuppgifter.

Dessutom krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

Lön för tjänsten är 6.543,77 euro.

Därtill tillkommer en månadsersättning om 600 euro för sekreterarskapet inom Ålandsdelegationen från det att tjänsten tillträds som ordinarie.

Tjänsten tillträds ordinarie fr.o.m. 1.11.2023. Förhoppningen är dock att ett tjänsteförhållande kan inledes som ett vikariat redan fr.o.m. 15.3.2023.

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs Statens ämbetsverk, PB 58, 22101 Mariehamn,eller per e-post: registratur@ambetsverket.fi senast 10.2.2023.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av förvaltningschef Rainer Åkerblom, tel. (018) 635295.