Handläggartjänst

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår en tjänst som handläggare.

Arbetsuppgifterna består främst av diarieföring och andra registreringar, utredningar av befolkningsdataärenden samt kundbetjäning.

Ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter utbildning på minst gymnasialstadienivå och goda språkkunskaper.

Lön för tjänsten utgår enligt kravnivå 6 i regionförvaltningsverkens lönesystem, samt en personlig löneandel som uppgår till 5-45 % av nämnda lön.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs Statens ämbetsverk, PB 58, 22101 Mariehamn, eller per e-post: registratur@ambetsverket.fi senast 16.3.2023.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av häradsskrivare Louise Enqvist, tel. (018) 635270.