PROVNING AV VARNINGSSIGNALER 18.9.2018

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet tisdagen den 18 september 2018 kl.13.00.

Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samrådsdelegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Testen sänds även i Ålands radio.

De ljudsignaler som testas är följande:

  1. Den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder),
  2. Fara över -signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder).

Signalerna kommer således att ljuda sammanlagt i ca.2 minuter.

Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen. Information om de åtgärder signalerna föranleder i en verklig situation finns i telefonkatalogen.

Allmänheten informeras om provningen på förhand i massmedierna. Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.

 

Rainer Åkerblom                Camilla Häggblom

Statens ämbetsverk           Landskapsregeringen