Provning av varningssignaler 18.9.2019

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet onsdagen den 18 september 2019 kl. 13.00. Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt.

Testen sänds även i Ålands radio.

De ljudsignaler som testas är följande:

1)  den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder),

2)  fara över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)
 
 
Signalerna kommer således att ljuda sammanlagt i ca. 2 minuter.
 
Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen.
 
Information om de åtgärder signalerna föranleder i en verklig situation finns i telefonkatalogen.
 
Allmänheten informeras om provningen på förhand i massmedierna.
 
Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.
 
 
 
                      Rainer Åkerblom                Camilla Hägglund-Palmqvist
                      Statens ämbetsverk           Landskapsregeringen