Ålandsdelegationen

Allmänt om Ålandsdelegationen

Ålandsdelegationen är ett för riket och landskapet Åland gemensamt organ vars huvuduppgifter är att granska landskapslagar, sköta ekonomiska regleringar och ge utlåtanden i frågor som gäller självstyrelselagstiftningen för Åland. Bestämmelser om delegationen ingår i självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991 och tidigare självstyrelselagar)

Sammansättningen

Ålandsdelegationen består av en ordförande som har en personlig suppleant, och fyra ledamöter. Varje ledamot har två suppleanter. Ordförande är i regel landshövdingen på Åland. Till ledamöter utser statsrådet och Ålands lagting vardera två ledamöter och deras suppleanter. Delegationen är beslutför endast såsom fulltalig.

Uppgifterna

Ålandsdelegationen är ett opartiskt sakkunnigorgan. Dess uppgift är att självständigt sköta i självstyrelselagen nämnda uppgifter och bidra till att lösa intresse- eller kompetenskonflikter som uppkommer. Framförallt skall delegationen genom sina utlåtanden hjälpa myndigheterna i tolkningen av självstyrelselagstiftningen.

Uppgifterna enligt 1991 års självstyrelselag (lagrummet inom parentes) är att:

  1. Ge utlåtanden om antagna landskapslagar innan de föredras för republikens president (19 §).
  2. Ge utlåtanden över förslag till överenskommelseförordningar (32 § 3 mom.).
  3. Fastställa det belopp som årligen av statsmedel skall tillföras landskapet för att täcka uppgifterna för självstyrelsen, dvs. verkställa den ekonomiska avräkningen. (56 § 3 mom. 1 punkten).
  4. Fastställa skattegottgörelse som eventuellt tillkommer landskapet (56 § 3 mom. 2 punkten).
  5. Bevilja extra anslag och vissa särskilda bidrag av statsmedel (56 § 3 mom. 3 punkten). 
  6. Fastställa storleken på förskottet på avräkningsbeloppet (56 § 4 mom.).
  7. På begäran ge utlåtanden till statsrådet och dess ministerier samt till Ålands landskapsregering och till domstolar (56 § 1 mom.).
  8. Avgöra meningskiljaktigheter som gäller inrättande av nya farleder för handelssjöfarten eller som gäller statens mark och byggnader i landskapet (30 § 12 punkten och 62 §).

Administration

I administrativt hänseende hör delegationen till justitieministeriets förvaltningsområde utan att något subordinationsförhållande i sakfrågor föreligger. Ålandsärenden som föreläggs republikens president föredras från justitieministeriet förutom ekonomiska regleringar som föredras från finansministeriet. Vid vardera ministeriet finns särskilt förordnade föredragande i åländska ärenden. Delegationens ämbetsspråk är svenska.

Delegationens sekretariat handhas av Statens ämbetsverk på Åland. Såsom sekreterare och föredragande fungerar ämbetsverkets förvaltningschef.

Ålandsdelegationens utlåtanden och avgöranden och därtill anslutna högsta domstolens utlåtanden och republikens presidents beslut har sedan 1923 sammanställts och utgivits i tryckt form. Den senaste publikationen, XII serien, omfattar åren 1997-2007.

Utlåtandena och besluten publiceras kontinuerligt på ämbetsverkets hemsida.