Planer och uppföljningsdokument

Innehållet på denna sida upprätthålls av Statens ämbetsverk på Åland.

Uppgifterna om ämbetsverkets verksamhetsplanering och uppföljning angående resultatstyrning framgår av handlingarna under rubrikerna till vänster.

Handlingarna är indelade i resultatstyrnings-, planerings- och uppföljningsdokument.

De mest centrala planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten.

Det mest centrala uppföljningsdokumentet är ämbetsverkets verksamhetsberättelse och bokslutskalkyl.

Bekanta dig med övriga förvaltningsområdes dokument på Statens rapporteringstjänst Netra.