Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Om Statens Ämbetsverk på Åland

Allmän statlig regional myndighet

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet. 

Ämbetsverkets uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa. Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Statens ämbetsverk på Åland har även hand om uppgifter som i avsaknad av statliga specialmyndigheter i landskapet ålagts ämbetsverket. Ämbetsverket koordinerar de statliga myndigheternas verksamhet på Åland när det gäller gemensamma strategier ifråga om den språkliga intressebevakningen, utbildning, service gentemot allmänheten och övriga frågor av gemensamt intresse.

Ämbetsverket tillhandahåller även notarius publicus och offentliga köpvittnestjänster.

Landshövdingen på Åland

Landshövdingen har enligt självstyrelselagen för Åland särskilda uppgifter som regeringens och statsmaktens företrädare vilket förutsätter täta kontakter och ett nära samarbete med såväl självstyrelseorganen som de statliga enheterna såväl på Åland som i riket.

Landshövdingen utses av presidenten efter överenskommelse med lagtingets talman. Särskilda uppgifter för Ålands landshövding är att vara ordförande för Ålandsdelegationen samt att på presidentens vägnar öppna och avsluta lagtinget.

Självstyrelsen

Inom de områden som hör till självstyrelsen utövas lagstiftning och förvaltning av Ålands lagting och Ålands landskapsregering. Detta innebär att Statens ämbetsverk på Åland har delvis andra uppgifter än regionförvaltningsverken i övriga landet.

Lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten inom följande områden utövas av Ålands lagting och Ålands landskapsregering:

  • Undervisning och kultur och fornminnesvård
  • Hälso- och sjukvård
  • Intern trafik
  • Kommunalförvaltning
  • Polisväsende
  • Postväsende
  • Radio och television

Även miljövård, sysselsättning och i huvudsak näringsverksamheten inklusive jordbruk och fiske hör till områden där Åland har egen lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet.