Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Landshövdingen på Åland

Landshövdingen på det självstyrda Åland har arbetsuppgifter som i många avseenden är unika och i mångt avviker från de arbetsuppgifter som överdirektörerna för regionförvaltningsverken i övriga landet har.

Nationernas Förbunds beslut

Landshövdingen på Åland fick genom Nationernas Förbunds beslut i juni 1921 en särskild ställning inom det åländska självstyrelsesystemet.

Den åländska landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan landskapet Åland och riket, genom att på olika sätt främja en god dialog och ett konstruktivt umgänge mellan självstyrelseorganens och statsmaktens högsta företrädare. För att kunna fullgöra denna uppgift, men också i sin egenskap som företrädare för republikens president, har landshövdingen givits säte och yttranderätt i det åländska parlamentet Ålands lagting.

Ålandsdelegationen

En annan viktig uppgift för landshövdingen är att fungera som ordförande för Ålandsdelegationen, ett juridiskt expertorgan bestående av medlemmar utsedda av dels Ålands lagting och dels Finlands regering.

Ålandsdelegationen granskar och yttrar sig över att Ålands lagting, vid antagandet av landskapslagar, inte har överskridit den lagstiftningsbehörighet som landskapet tillerkänts genom självstyrelselagen.

Vidare ankommer det på Ålandsdelegationen att besluta om avräkningen, det vill säga den klumpsumma som statsmakten årligen skall ställa till självstyrelseorganens förfogande.

Ämbetsverkets chef och statsmaktens högsta företrädare

Förutom att landshövdingen är chef för Statens ämbetsverk på Åland och tillika statsmaktens högsta företrädare på Åland, har han ansvaret för samordningen av de fjorton statliga verksamheterna i landskapet. Förutom ämbetsverket utgörs de av arbetarskyddet, centralkriminalpolisen, tullen, FPA Åland, landskapsfogdeämbetet, landskapsåklagarämbetet, lantmäteriverket, sjöbevakningen, trafiksäkerhetsverket, rättshjälpsbyrån, skattebyrån, byrån för samhällspåföljder och tingsrätten.

De statliga regionala myndigheter tillsammans sysselsätter ca 180 statliga tjänstemän.