Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Ärenden som handläggs vid Statens ämbetsverk

Alkoholtillstånd

Befolkningsskydd och beredskap

Befolkningsärenden

Fartygsregister

Flyttningsanmälan

Fordonsskatt

Förmyndarskapsärenden

Konsument- och konkurrensärenden

Lantbruksärenden, statliga uppgifter

Vigsel

Fastställande av dödsbodelägare

Namnändring

Givande av gåva

Handels- och föreningsregisterärenden

Ordnar och utmärkelsetecken

Notarius publicus, apostille, köpvittne

Registrering av utlänningar

Rättskyddsärenden / Deponeringar

Rösträttsregister

Stadgar för delägarlag

Trafiktillstånd

Äktenskapsförord