Ärenden som handläggs vid Statens ämbetsverk

Alkoholtillstånd

Befolkningsskydd och beredskap

Befolkningsärenden

Fartygsregister

Fordonsskatt

Förmyndarskapsärenden

Konsument- och konkurrensärenden

Lantbruksärenden, statliga uppgifter

Vigsel

Fastställande av dödsbodelägare

Flyttningsanmälan

Namnändring

Givande av gåva

Handels- och föreningsregisterärenden

Ordnar och utmärkelsetecken

Notarius publicus, apostille, köpvittne

Rättskyddsärenden / Deponeringar

Rösträttsregister

Stadgar för delägarlag

Trafiktillstånd

Äktenskapsförord