Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makar avtala om att när ett äktenskap eller registrerat partnerskap upplöses skall deras egendom inte fördelas jämnt mellan dem i enlighet med äktenskapslagens huvudregel.

Vad är giftorätt?

När makar ingår äktenskap eller registrerar sitt partnerskap uppstår för bägge makar giftorätt till den andras egendom. Giftorätten är en personlig rättighet som riktar sig mot den andra makens egendom.

När äktenskapet eller det registrerade partnerskapet upplöses genom en äktenskapsskillnad eller den ena makens död, innebär giftorätten en rätt att vid avvittringen av makarnas egendom få hälften av den sammanräknade behållningen av makarnas egendom.

Vad fastställs i ett äktenskapsförord?

Makarna kan antingen före äktenskapet ingås eller partnerskapet registreras eller under äktenskapet eller partnerskapet göra ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna avtala om att ingendera har giftorätt i den andras egendom eller att den ena maken inte har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten kan uteslutas antingen helt eller delvis.

Makarna kan i ett äktenskapsförord t.ex. inta en bestämmelse om att den ena maken inte skall ha giftorätt i en egendom av ett visst slag som tillhör den andra maken som t.ex. en gårdsbruksenhet som denne har fått i arv.

Makarna kan också i ett äktenskapsförord bestämma att den ena maken skall ha giftorätt i en sådan egendom som han på grund av ett tidigare äktenskapsförord inte har haft giftorätt i.

Hur uppgörs ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord skall uppgöras skriftligen. Äktenskapsförordet skall dateras och undertecknas. Därtill skall äktenskapsförordet vara bevittnat av två ojäviga personer.

Äktenskapsförordet träder i kraft när det har inlämnats till magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland för registrering.

Ett äktenskapsförord kan vara ett tämligen invecklat avtal. När man överväger att göra upp ett äktenskapsförord är det skäl att vända sig till en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist.

Handlingar:
Ansökan om registrering av äktenskapsförord/avvittringshandling
Äktenskapsförord i original och en kopia av det
Eventuella andra bilagor