Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Alkoholtillstånd

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Behörigheten för beviljande av tillstånd för alkoholdrycker är delad mellan riket och Åland. Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel (för butiker) med alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol och Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) handhar tillstånd för serveringsställen (restauranger, pubar osv).
Ansökan om detaljhandelstillstånd görs på blankett som tillsammans med bilagor lämnas till Statens ämbetsverk på Åland, Statens Ämbetshus, Torggatan 16 B, Mariehamn.

Detaljhandel med alkoholdrycker får bedrivas i en kommun endast om kommunfullmäktige gett sitt samtycke därtill. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitter den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Detaljhandel får bedrivas endast på sådana av ämbetsverket godkända försäljningsställen som är lämpliga när det gäller läget och försäljningslokalerna samt verksamheten, och där försäljningen är så ordnad att en effektiv övervakning är möjlig.

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol gäller detaljhandel inomhus på ett enda detaljhandelsställe och beviljas

1) en sökande som annat än tillfälligt saluhåller ett mångsidigt utbud av livsmedel för det dagliga behovet i en byggnad som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), om inte försäljningen av alkoholdrycker står för en klart större andel av näringsverksamheten än försäljningen av andra livsmedel,

2) en sökande som bedriver näringsverksamhet enligt 1 punkten i en butiksbil eller butiksbåt som på en reguljär rutt som tillståndsmyndigheten godkänt betjänar fast bosatta eller säsongsboende,

3) i samband med serveringstillstånd för detaljhandel med de alkoholdrycker som serveras; i samband med serveringstillstånd för viss tid eller på ett serveringsområde enligt 20 § får «detaljhandelstillstånd» emellertid beviljas endast för evenemang som ordnas av flera tillverkare av alkoholdrycker och vars syfte är att presentera produkterna för konsumenterna,

4) en innehavare av tillverkningstillstånd i anslutning till stället där alkoholdryckerna tillverkas.

Detaljhandelstillstånd för gårdsvin och hantverksöl gäller detaljhandel inomhus på ett enda detaljhandelsställe, och det beviljas tillverkaren av alkoholdryckerna i fråga och gäller i anslutning till eller i den omedelbara närheten av det tillverkningsställe där alkoholdryckens jäsning skett och som finns i en byggnad som avses i markanvändnings- och bygglagen. På detaljhandelsstället får även alkoholdrycker som avses i 1 mom. säljas.

Om affärsverksamheten upphör eller överförs till annan innehavare får lagret med alkoholdrycker överföras till den nya innehavaren enligt direktiv från ämbetsverket. Anmälan om att affärsrörelsen upphör bör göras till ämbetsverket inom två veckor.

Syftet med alkohollagen (28.12.2017/1102) är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen.

Detaljhandelstillstånds ärenden är avgiftsbelagda enligt nedan:

  • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 450€
  • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker om sökanden har detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd 225€
  • Årsavgift för tillsyn över detaljhandel för varje butik 200€
  • Årlig tillsynsavgift som uppbärs av alkoholbolag för varje butik 380€
  • Godkännande av plats för alkoholbolags butik 410€
  • Tillstånd för utlämningsställe 410€
  • Annat tillstånd gällande detaljhandel 225€
  • Beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 95€

Blanketter och närmare information