Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på att använd handdesinficeringsmedel som finns på bordet till höger.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar karantäntiden på 14 dagar innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Alkoholtillstånd

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Behörigheten för beviljande av tillstånd för alkoholdrycker är delad mellan riket och Åland. Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel (för butiker) med alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol och Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) handhar tillstånd för serveringsställen (restauranger, pubar osv).
Ansökan om detaljhandelstillstånd görs på blankett som tillsammans med bilagor lämnas till Statens ämbetsverk på Åland, Statens Ämbetshus, Torggatan 16 B, Mariehamn.

Detaljhandel med alkoholdrycker får bedrivas i en kommun endast om kommunfullmäktige gett sitt samtycke därtill. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitter den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Detaljhandel får bedrivas endast på sådana av ämbetsverket godkända försäljningsställen som är lämpliga när det gäller läget och försäljningslokalerna samt verksamheten, och där försäljningen är så ordnad att en effektiv övervakning är möjlig.

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol gäller detaljhandel inomhus på ett enda detaljhandelsställe och beviljas

1) en sökande som annat än tillfälligt saluhåller ett mångsidigt utbud av livsmedel för det dagliga behovet i en byggnad som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), om inte försäljningen av alkoholdrycker står för en klart större andel av näringsverksamheten än försäljningen av andra livsmedel,

2) en sökande som bedriver näringsverksamhet enligt 1 punkten i en butiksbil eller butiksbåt som på en reguljär rutt som tillståndsmyndigheten godkänt betjänar fast bosatta eller säsongsboende,

3) i samband med serveringstillstånd för detaljhandel med de alkoholdrycker som serveras; i samband med serveringstillstånd för viss tid eller på ett serveringsområde enligt 20 § får «detaljhandelstillstånd» emellertid beviljas endast för evenemang som ordnas av flera tillverkare av alkoholdrycker och vars syfte är att presentera produkterna för konsumenterna,

4) en innehavare av tillverkningstillstånd i anslutning till stället där alkoholdryckerna tillverkas.

Detaljhandelstillstånd för gårdsvin och hantverksöl gäller detaljhandel inomhus på ett enda detaljhandelsställe, och det beviljas tillverkaren av alkoholdryckerna i fråga och gäller i anslutning till eller i den omedelbara närheten av det tillverkningsställe där alkoholdryckens jäsning skett och som finns i en byggnad som avses i markanvändnings- och bygglagen. På detaljhandelsstället får även alkoholdrycker som avses i 1 mom. säljas.

Om affärsverksamheten upphör eller överförs till annan innehavare får lagret med alkoholdrycker överföras till den nya innehavaren enligt direktiv från ämbetsverket. Anmälan om att affärsrörelsen upphör bör göras till ämbetsverket inom två veckor.

Syftet med alkohollagen (28.12.2017/1102) är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen.

Detaljhandelstillstånds ärenden är avgiftsbelagda enligt nedan:

  • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 450€
  • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker om sökanden har detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd 225€
  • Årsavgift för tillsyn över detaljhandel för varje butik 200€
  • Årlig tillsynsavgift som uppbärs av alkoholbolag för varje butik 380€
  • Godkännande av plats för alkoholbolags butik 410€
  • Tillstånd för utlämningsställe 410€
  • Annat tillstånd gällande detaljhandel 225€
  • Beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 95€

Blanketter för ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker högst 5,5 %

Plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker

Anvisningar för detaljhandeln med alkoholdrycker i livsmedelsaffärer
Källa: www.valvira.fi