Anvisningar för registrering

Vilka fartyg skall registreras?

Samtliga finländska fartyg som används i handelssjöfart och som är minst 15 meter långa skall införas i registret. Fartygets nettodräktighet inverkar inte på registreringsskyldigheten. Dessa fartyg får inte användas i handelssjöfart förrän de införts i fartygsregistret.

Frivillig registrering är möjlig för fartyg som är minst 10 meter långa. Även då förutsätts att de används i handelssjöfart.

Registret är inte avsett för fritidsbåtar. Däremot skall fiskefartyg som uppfyller kraven för registrering införas i fartygsregistret fastän de även har införts i fiskefartygsregistret.

Fartyg under byggnad

Fartyg som är under byggnad i Finland får på begäran införas i det s.k. fartygsbyggnadsregistret om det färdigbyggda fartyget kommer att uppfylla ovannämnda förutsättningar för registrering. Registrering i fartygsbyggnadsregistret är möjlig innan bygget påbörjas, förutsatt att fartyget kan identifieras på basis av byggnadsnummer och ritningar eller på något annat tillförlitligt sätt.

Vilka uppgifter införs i fartygsregistret och fartygsbyggnadsregistret?

I fartygsregistret antecknas avgöranden i ärenden som gäller registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten till fartyg. I registret antecknas således fartygets mått och egenskaper samt ägare. I fartygsregistret antecknas även inteckningar som har fastställts i fartyget samt uppgifter om utmätning, kvarstad eller skingringsförbud som gäller fartyget, ägarens konkurs samt ändringar beträffande dessa uppgifter.

Om sökandens förvärv är förenat med villkor som inskränker hans rätt att överlåta fartyget eller att få inteckning i det, skall detta antecknas i fartygsregistret.

I fartygsbyggnadsregistret antecknas motsvarande uppgifter om fartygsbyggen.

Om ett fartygs namn ändrats får fartyget inte användas i handelssjöfart förrän det nya namnet har anmälts till registermyndigheten.

I de fall då ett utländskt fartyg har blivit finskt, får det införas i fartygsregistret först när det uppvisas ett av den tidigare registerstatens fartygsregistermyndighet utfärdat intyg över att fartyget har avförts ur det utländska fartygsregistret eller kommer att avföras vid den tidpunkt då det registreras i det finska fartygsregistret, eller att det då görs någon annan anteckning som har motsvarande verkan. Det samma gäller ett nybygge som har införskaffats från utlandet och som varit infört i en främmande stats fartygsbyggnadsregister.

Inskrivning av äganderätten i registret har inte någon konstitutiv verkan. Äganderätten till ett fartyg och förvärvets giltighet kan trots registreringen lagligen prövas.

Hur förfara vid registrering?

Ansökan om registrering av fartyg och om inskrivning av äganderätten i fartygsregistret skall göras skriftligen och undertecknas av sökanden eller dennes ombud. Registermyndigheten tillhandahåller de blanketter som behövs.

Sökanden bör uppvisa behövlig utredning över lagligheten av sitt förvärv. De handlingar som förvärvet grundar sig på skall fogas till ansökan i original eller avskrift bestyrkt av notarius publicus. Om den tidigare ägarens förvärv inte har införts i registret skall över hans äganderätt företes en sådan utredning som skulle behövas för inskrivning av hans förvärv.

Ifall fartyget inte tidigare införts i registret borde ägaren således prestera en utredning över samtliga tidigare ägares förvärv. Detta gäller dock inte om fartyget har sålts på exekutiv auktion eller köpts från utlandet.

En ansökan blir anhängig då den anlänt till en behörig registermyndighet. Registerärenden skall utan dröjsmål upptas till behandling och avgöras i den ordning de inkommit till registermyndigheten.

Över fartygets registrering ges ett nationalitetscertifikat. Vid behov kan ett interimsnationalitetsbevis ges.

Beträffande andra åtgärder får sökanden såsom expedition något annat intyg eller ett särskilt beslut. Om ansökan avslås, ges ett särskilt beslut som skall motiveras.

Lagen innehåller även närmare bestämmelser om komplettering av ansökan, hörande av part, vilandeförklaring och kungörelser.

När skall fartyg avregistreras?

Ett fartyg skall avregistreras ur fartygsregistret om det inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering, fartyget har försvunnit, förstörts eller dylikt eller sålts till utlandet.

Om ett fartyg är intecknat eller om anteckning gjorts om att det är föremål för utmätning eller någon annan säkerhetsåtgärd, får det inte avföras ur registret utan skriftligt samtycke av inteckningshavarna eller den som ansökt om utmätning eller säkringsåtgärd.

Då ett fartyg har avförts ur fartygsregistret skall dess sista ägare återställa nationalitetscertifikatet till registermyndigheten.

Beträffande avregistrering ur fartygsbyggnadsregistret bör den i detta register införda ägaren anhålla om avregistrering av fartyget 60 dagar efter det att byggandet har slutförts. Då kan fartyget även överföras från fartygsbyggnadsregistret till det egentliga fartygsregistret.

Besvär över beslut

Besvär över registermyndighetens slutliga beslut angående registrering av fartyg eller inskrivning av äganderätten i fartyg samt i beslut genom vilka ärenden lämnats vilande får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors hovrätt. Tiden för anförande av besvär är 30 dagar från det sökanden fått del av avgörandet.

Särskilda stadganden

Ifall någon inte uppfyller sina skyldigheter kan registermyndigheten utsätta och utdöma viten. Lagen innehåller även straffstadganden.

Statens ämbetsverk på Åland ger närmare information om lagen, om fartygsregistret i allmänhet, samt tillhandahåller behövliga blanketter.

Fartygsregisterutdrag och gravationsbevis över fartyg registrerade inom registerområdet för Åland kan beställas från ämbetsverket.