Befolkningsskydd och beredskap

Den delade behörigheten

Enligt självstyrelselagen för Åland hör bl.a. ärenden som gäller befolkningsskydd och beredskap inför undantagsförhållanden till rikets behörighet, medan t.ex. brand- och räddningsväsendet och hälso- och sjukvården hör till landskapets behörighet. Det behövs därför ett samarbete i beredskapsärenden mellan rikets och landskapets myndigheter.

Detta samarbete regleras närmare i förordningen om skötseln i landskapet Åland av förberedande uppgifter för undantagsförhållanden (FFS 900/2000).

Enligt lagens 1 § skall de förberedande förvaltningsuppgifterna och de förberedande uppgifterna av annat slag som ankommer på rikets myndigheter inom befolkningsskyddet, försörjningsberedskapen och den allmänna beredskapen inför undantagsförhållanden i landskapet Åland skötas gemensamt av rikets och landskapets myndigheter i enlighet med vad som bestäms i förordningen.

Samrådsdelegation

För handhavandet av dessa uppgifter finns en samrådsdelegation för beredskapsärenden.

Statens ämbetsverk på Åland och Ålands landskapsregering leder och utvecklar därmed tillsammans befolkningsskydd och övrig beredskap inför undantagsförhållanden i landskapet Åland.

Till uppgifterna hör:

  • Övervakning och utveckling av kommunernas beredskap
    Samarbete med andra myndigheter, företag och organisationer för att effektivisera beredskapen

  • Utbildningsverksamhet, övningar

  • Upprätthållande av Ålands ledningscentral

  • Administrativa uppgifter som utlåtanden samt beslut

  • Ärenden gällande försörjningsberedskap samt säkerhets- och skyddsupplagring tillsammans med försörjningsberedskapscentralen

  • Närmare bestämmelser finns i bl.a. Räddningslagen (FFS 379/2011), Förordningen om räddningsväsendet (FFS 407/2011) och beredskapslagen (FFS 1552/2011)

Allmänt om befolkningsskyddet

De allmänna varningssignalerna