Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Befolkningsskydd och beredskap

Den delade behörigheten

Enligt självstyrelselagen för Åland hör bl.a. ärenden som gäller befolkningsskydd och beredskap inför undantagsförhållanden till rikets behörighet, medan t.ex. brand- och räddningsväsendet och hälso- och sjukvården hör till landskapets behörighet. Det behövs därför ett samarbete i beredskapsärenden mellan rikets och landskapets myndigheter.

Detta samarbete regleras närmare i förordningen om skötseln i landskapet Åland av förberedande uppgifter för undantagsförhållanden (FFS 900/2000).

Enligt lagens 1 § skall de förberedande förvaltningsuppgifterna och de förberedande uppgifterna av annat slag som ankommer på rikets myndigheter inom befolkningsskyddet, försörjningsberedskapen och den allmänna beredskapen inför undantagsförhållanden i landskapet Åland skötas gemensamt av rikets och landskapets myndigheter i enlighet med vad som bestäms i förordningen.

Samrådsdelegation

För handhavandet av dessa uppgifter finns en samrådsdelegation för beredskapsärenden.

Statens ämbetsverk på Åland och Ålands landskapsregering leder och utvecklar därmed tillsammans befolkningsskydd och övrig beredskap inför undantagsförhållanden i landskapet Åland.

Till uppgifterna hör:

  • Övervakning och utveckling av kommunernas beredskap
    Samarbete med andra myndigheter, företag och organisationer för att effektivisera beredskapen

  • Utbildningsverksamhet, övningar

  • Upprätthållande av Ålands ledningscentral

  • Administrativa uppgifter som utlåtanden samt beslut

  • Ärenden gällande försörjningsberedskap samt säkerhets- och skyddsupplagring tillsammans med försörjningsberedskapscentralen

  • Närmare bestämmelser finns i bl.a. Räddningslagen (FFS 379/2011), Förordningen om räddningsväsendet (FFS 407/2011) och beredskapslagen (FFS 1552/2011)

Allmänt om befolkningsskyddet

De allmänna varningssignalerna