Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Dagsavgift för traktorer

För registrerad traktor

Dagsavgift kan betalas för en registrerad traktor, dock inte för en traktor som är försedd med hydraulisk ramstyrning och avsedd för godstransport. Tilläggsskatten för motorredskap kan inte betalas i form av dagsavgift.

Dagsavgiftens storlek är fem (5) euro och den skall betalas före en tilläggsskattebelagd användning inleds. Kvitto på betald dagsavgift skall medföras i traktorn vid körning och kvittot skall omedelbart kunna visas för en myndighetsperson som utför behörig kontroll.

Dagsavgiften betalas in på Statens ämbetsverks på Åland konto till vilket penninsinstitut som helst (även via betalautomat eller nätbankstjänst).

Mottagare:
Statens ämbetsverk på Åland
Kontonummer:
DANSKE BANK IBAN: FI50 8129 9710 0125 76
Meddelandefält:
1. Traktorns registertecken
2. Dag/dagar som betalningen avser
3. Användarens namn (ej obligatoriskt)
Betalningsdatum: betalningen skall ske innan traktorn används
Betalningsbelopp: 5 euro för varje användningsdag

Kvitto eller utskrift skall medföras

Ett kvitto eller utskrift måste erhållas av betalningen ovan. Utskriften/kvittot skall medföras i traktorn under körning och skall vara försedd med uppgift om traktoranvändarens namn, registertecken samt de dagar för vilka dagsavgiften är betald.

Inbetalda dagsavgifter återbetalas inte i något annat fall än om traktorn förstörs.

Direkt e-postadress till fordonskatt är:
fordonsskatt@ambetsverket.fi