Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Fartygsregister

Fartygsregister för Ålands registerområde

Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller fartygsregistret för handelsfartyg med hemort på Åland medan registret för landet i övrigt handhas av Transport- och kommunikationsverket (Traficom) http://www.trafi.fi/sv.

Dessa myndigheter ombesörjer även inteckningsärenden. Ämbetsverket för dessutom förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (handelsfartygsförteckningen, eller det så kallade parallellregistret).

Fartygsbyggen införs i fartygsbyggnadsregistret för det registerområde som ägaren bestämmer. Fartygsregistret och fartygsbyggnadsregistret samt de handlingar som hör till dem är offentliga.

Ägarens skyldighet

Skyldig att anmäla fartyg för registrering är dess ägare.

Ansökan om inskrivning av äganderätten till ett fartyg infört i fartygsregistret skall göras inom 30 dagar från det äganderätten har övergått. Om det skett andra ändringar av uppgifterna i registret bör ägaren anmäla detta skriftligen till registret inom samma tid.

Statens ämbetsverk på Åland handlägger följande uppgifter:

  • Registreringar
  • Ändringsanmälningar
  • Avregistreringar
  • Fastställande och dödande av inteckningar
  • Upprätthållande av fartygsregisterförteckningen
  • Utfärdande av gravationsintyg, registerutdrag m.fl. intyg