Fartygsregister

Fartygsregister för Ålands registerområde

Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller fartygsregistret för handelsfartyg med hemort på Åland medan registret för landet i övrigt handhas av Transport- och kommunikationsverket (Traficom) http://www.trafi.fi/sv.

Dessa myndigheter ombesörjer även inteckningsärenden. Ämbetsverket för dessutom förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (handelsfartygsförteckningen, eller det så kallade parallellregistret).

Fartygsbyggen införs i fartygsbyggnadsregistret för det registerområde som ägaren bestämmer. Fartygsregistret och fartygsbyggnadsregistret samt de handlingar som hör till dem är offentliga.

Ägarens skyldighet

Skyldig att anmäla fartyg för registrering är dess ägare.

Ansökan om inskrivning av äganderätten till ett fartyg infört i fartygsregistret skall göras inom 30 dagar från det äganderätten har övergått. Om det skett andra ändringar av uppgifterna i registret bör ägaren anmäla detta skriftligen till registret inom samma tid.

Statens ämbetsverk på Åland handlägger följande uppgifter:

  • Registreringar
  • Ändringsanmälningar
  • Avregistreringar
  • Fastställande och dödande av inteckningar
  • Upprätthållande av fartygsregisterförteckningen
  • Utfärdande av gravationsintyg, registerutdrag m.fl. intyg