Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Födsel

Personbeteckning

När ett barn föds registrerar sjukhuset barnets födelse i befolkningsdatasystemet och barnet får en personbeteckning vid registreringen.

Födelseattester ges inte längre till föräldrarna.

Vårdnadshavare

Gifta föräldrar är automatiskt vårdnadshavare för barnet. För barn som föds utom äktenskapet är modern ensam vårdnadshavare.

Faderskapserkännande / gemensam vårdnad

Faderskapserkännande och vårdnadsavtal görs hos barnatillsyningsmannen som finns i varje kommun. Statens ämbetsverk på Åland fastställer sedan faderskapet, varefter uppgiften införs elektroniskt i befolkningsdatasystemet.

Hemkommun och adress

Barnets hemkommun och adress blir densamma som för modern.

Finländska barn som föds utomlands

Föräldrar med finskt medborgarskap som får barn i utlandet bör kontakta närmaste finska beskickning i sitt boendeland eller den magistrat man hör till (på Åland Statens ämbetsverk) för registrering samt erhållande av finsk personbeteckning för barnet.