Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Födsel

Personbeteckning

När ett barn föds registrerar sjukhuset barnets födelse i befolkningsdatasystemet och barnet får en personbeteckning vid registreringen.

Födelseattester ges inte längre till föräldrarna.

Vårdnadshavare

Gifta föräldrar är automatiskt vårdnadshavare för barnet. För barn som föds utom äktenskapet är modern ensam vårdnadshavare.

Faderskapserkännande / gemensam vårdnad

Faderskapserkännande och vårdnadsavtal görs hos barnatillsyningsmannen som finns i varje kommun. Statens ämbetsverk på Åland fastställer sedan faderskapet, varefter uppgiften införs elektroniskt i befolkningsdatasystemet.

Hemkommun och adress

Barnets hemkommun och adress blir densamma som för modern.

Finländska barn som föds utomlands

Föräldrar med finskt medborgarskap som får barn i utlandet bör kontakta närmaste finska beskickning i sitt boendeland eller den magistrat man hör till (på Åland Statens ämbetsverk) för registrering samt erhållande av finsk personbeteckning för barnet.