Handelsfartygsförteckningen och CSR

Lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (FFS 1277/2007) trädde i kraft 1.3.2008 och härigenom upphävdes lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart.

Statens ämbetsverk skall på ansökan i handelsfartygsförteckningen skriva in sådana i det finska fartygsregistret införda passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar och skjutbogserare som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikessjöfart under stödåret.

Lagen innehåller bestämmelser om de stöd ett i handelsfartygsförteckningen inskrivet fartyg är berättigat till, om villkoren för stöd samt om stödförfarandet.

Statens ämbetsverk på Åland utfärdar på begäran nya CSR-intyg för fartyg registrerade i fartygsregistret för Ålands registerområde.

Länk till historikregistret (CSR) 

Blankett för ändringsanmälan