Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Handelsfartygsförteckningen och CSR

Lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (FFS 1277/2007) trädde i kraft 1.3.2008 och härigenom upphävdes lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart.

Statens ämbetsverk skall på ansökan i handelsfartygsförteckningen skriva in sådana i det finska fartygsregistret införda passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar och skjutbogserare som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikessjöfart under stödåret.

Lagen innehåller bestämmelser om de stöd ett i handelsfartygsförteckningen inskrivet fartyg är berättigat till, om villkoren för stöd samt om stödförfarandet.

Statens ämbetsverk på Åland utfärdar på begäran nya CSR-intyg för fartyg registrerade i fartygsregistret för Ålands registerområde.

Länk till historikregistret (CSR) 

Blankett för ändringsanmälan