Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Hindersprövning

Syftet

Syftet med hindersprövningen är att kontrollera att det inte finns några hinder för äktenskapet.

Hindersprövningen kan alltid göras av magistraten i Finland och på Åland av Statens ämbetsverks magistratsenhet. Prövningen kan också göras av den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församling till vilken en av parterna tillhör.

Intyg över verkställd prövning

Intyg om hindersprövning utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes. Intyget är giltigt i fyra månader och skall lämnas till vigselförrättaren.

I regel kan äktenskap ingås av en person som fyllt 18 år och som inte lever i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Äktenskap är inte tillåtet mellan nära släktingar.

Justitieministeriet kan av särskilda skäl ge tillstånd. Ett intyg som utfärdas av justitieministeriet är i kraft i tre månader.

Vigsel av utlänning

Om den ena av makarna är utlänning kan hindersprövningen ta veckor, därför är det bra att vara ute i god tid.

För en utländsk medborgare behövs intyg över civilstånd från personens hemland. Intyg ska vara legaliserade i enlighet med Äktenskapsförordningen. Intyg som getts av myndigheter i de Nordiska länderna utgör ett undantag.

Ifall en utländsk medborgare bor varaktigt i Finland och de uppgifter som behövs om honom/henne vid hindersprövningen (civilstånd) har antecknats i det finska befolkningsdatasystemet, behövs inte intyg som getts av myndigheterna i hemlandet. Då förrättas hindersprövningen på basen av de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet.

Om den finländska parten har i Finland antecknats i den frånvarande befolkningen, ska han/hon inge ett intyg över civilstånd som getts av myndigheten i utlandet.

Blankett: Hindersprövning

Här kan man begära hindersprövning elektroniskt.

Mera om ingående av äktenskap kan du läsa på Justitieministeriets hemsida.