IMO nummer för fartygsägare

IMO har genom sin resolution MSC 198(80) ändrat regel 5 i kapitel XI-I om historikregister i bilagan till SOLAS-konventionen genom att lägga till bestämmelser om ett system med identifikationsnummer för bolag och registrerade ägare i historikregistret.

Avsikten med systemet är att tilldela sådana bolag och registrerade fartygsägare, vars fartyg omfattas av 1 kapitlet i bilagan till SOLAS-konventionen, ett permanent IMO-identifikationsnummer som används för identifiering. Till sådana fartyg hör alla passagerarfartyg i internationell trafik samt lastfartyg, som har en bruttodräktighet på minst 500 GT.

Identifikationsnumret bifogas till fartygets historikdokument (CSR) då dokumentet beviljas eller dateras den 1 januari 2009 eller senare. Ansökan om identifikationsnummer kan göras på adressen http://www.imonumbers.lrfairplay.com/

Statens ämbetsverk på Åland utfärdar på begäran nya CSR-intyg för fartyg registrerade i fartygsregistret för Ålands registerområde.