Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

IMO nummer för fartygsägare

IMO har genom sin resolution MSC 198(80) ändrat regel 5 i kapitel XI-I om historikregister i bilagan till SOLAS-konventionen genom att lägga till bestämmelser om ett system med identifikationsnummer för bolag och registrerade ägare i historikregistret.

Avsikten med systemet är att tilldela sådana bolag och registrerade fartygsägare, vars fartyg omfattas av 1 kapitlet i bilagan till SOLAS-konventionen, ett permanent IMO-identifikationsnummer som används för identifiering. Till sådana fartyg hör alla passagerarfartyg i internationell trafik samt lastfartyg, som har en bruttodräktighet på minst 500 GT.

Identifikationsnumret bifogas till fartygets historikdokument (CSR) då dokumentet beviljas eller dateras den 1 januari 2009 eller senare. Ansökan om identifikationsnummer kan göras på adressen http://www.imonumbers.lrfairplay.com/

Statens ämbetsverk på Åland utfärdar på begäran nya CSR-intyg för fartyg registrerade i fartygsregistret för Ålands registerområde.