Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Intressebevakningsfullmakt

Genom en intressebevakningsfullmakt kan fullmaktsgivaren själv på förhand ordna skötseln av sina angelägenheter för den händelse att han senare blir oförmögen att själv sköta sina ärenden t.ex. på grund av försvagat hälsotillstånd.

Uppgörande av fullmakten

Fullmakten upprättas skriftligen, på samma sätt som ett testamente. I en fullmakt utser personen (fullmaktsgivaren) en fullmäktig att sköta sina ärenden. Den person som utses till fullmäktig bör ge sitt samtycke till uppdraget.

Fullmaktsgivaren fastställer själv de ärenden som fullmakten omfattar. Han kan befullmäktiga fullmäktigen att sköta t.ex. sin egendom och andra ekonomiska ärenden samt ärenden beträffande sin person, t.ex. sin hälso- och sjukvård. Fullmaktsgivaren kan själv förordna hur fullmäktigens verksamhet ska övervakas. Det är bra att be hjälp av en rättshjälpsbyrå eller en advokat för att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

Fastställande av fullmakt

En fullmakt träder i kraft först när förmyndarmyndigheten har fastställt den. Fastställande kan begäras när fullmaktsgivaren av någon orsak har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. Oftast förutsätter fastställandet ett läkarintyg över fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Även en eventuell återkallelse av en redan fastställd fullmakt ska fastställas av förmyndarmyndigheten. Blankett för ansökan om fastställelse finns här: https://dvv.fi/sv/formyndarskap

Fullmäktigen ska i början av sin verksamhet lämna in en förteckning över de fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten ger fullmäktigen rätt att sköta.

Övervakning

Förmyndarmyndigheten övervakar fullmäktigens verksamhet. I detta syfte kan förmyndarmyndigheten vid behov begära utredningar av fullmäktigen över skötseln av fullmaktsgivarens ärenden.