Intressebevakningsfullmakt

Genom en intressebevakningsfullmakt kan fullmaktsgivaren själv på förhand ordna skötseln av sina angelägenheter för den händelse att han senare blir oförmögen att själv sköta sina ärenden t.ex. på grund av försvagat hälsotillstånd.

Uppgörande av fullmakten

Fullmakten upprättas skriftligen, på samma sätt som ett testamente. I en fullmakt utser personen (fullmaktsgivaren) en fullmäktig att sköta sina ärenden. Den person som utses till fullmäktig bör ge sitt samtycke till uppdraget.

Fullmaktsgivaren fastställer själv de ärenden som fullmakten omfattar. Han kan befullmäktiga fullmäktigen att sköta t.ex. sin egendom och andra ekonomiska ärenden samt ärenden beträffande sin person, t.ex. sin hälso- och sjukvård. Fullmaktsgivaren kan själv förordna hur fullmäktigens verksamhet ska övervakas. Det är bra att be hjälp av en rättshjälpsbyrå eller en advokat för att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

Fastställande av fullmakt

En fullmakt träder i kraft först när förmyndarmyndigheten har fastställt den. Fastställande kan begäras när fullmaktsgivaren av någon orsak har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. Oftast förutsätter fastställandet ett läkarintyg över fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Även en eventuell återkallelse av en redan fastställd fullmakt ska fastställas av förmyndarmyndigheten. Blankett för ansökan om fastställelse finns här: https://dvv.fi/sv/formyndarskap

Fullmäktigen ska i början av sin verksamhet lämna in en förteckning över de fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten ger fullmäktigen rätt att sköta.

Övervakning

Förmyndarmyndigheten övervakar fullmäktigens verksamhet. I detta syfte kan förmyndarmyndigheten vid behov begära utredningar av fullmäktigen över skötseln av fullmaktsgivarens ärenden.