Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Konkurrensärenden

Konkurrensmyndigheter

De inhemska konkurrensmyndigheterna är Konkurrens- och konsumentverket (KKV), regionförvaltningsverken och Statens ämbetsverk på Åland.

Konkurrens- och konsumentverket på europeisk nivå skall skötas av EU-kommissionen.

Konkurrensmyndigheterna övervakar att konkurrensbestämmelserna iakttas. En av avsikterna med konkurrensbestämmelserna är att konkurrensbetingelserna skall vara jämlika för alla.

Till förmån för den fria konkurrensen

En av förutsättningarna för sund företagsverksamhet är att affärsmiljön är gynnsam för konkurrens.

Kännetecknande för en sådan situation är att företagen har fria möjligheter att gå in på marknaden, att välja sina kunder och leverantörer. Friheten innebär även frihet att sätta priser och leveransvillkor. Under sådana förhållanden kan företagen förse marknaden med nya alternativ och utveckla den egna ekonomin på ett sätt som är till nytta för både kunder och konsumenter.

Till Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter hör att skapa och upprätthålla grundförutsättningar för fri konkurrens.

Denna uppgift sköter Konkurrens- och konsumentverket genom att aktivt följa företagens konkurrensbeteende och genom att ingripa i fall av konkurrensbegränsningar.

Konkurrens- och konsumentverket kan inte skapa konkurrens utan den uppstår på marknaden. Därför går det in för att lyssna på företagarna i frågor som har att göra med konkurrensen.

Hur gör man?

Konkurrens- och konsumentverket utreder konkurrensbegränsningsfall, dels på eget initiativ, dels utgående från åtgärdsbegäran och dispensansökningar.

I praktiken kan anmälan om en konkurrensbegränsning inlämnas av vem som helst: en medborgare, en organisation, en annan myndighet och givetvis den företagare som drabbas av konkurrensbegränsningen.

Vad ingår i en åtgärdsbegäran?

En begäran till Konkurrens- och konsumentverket eller ämbetsverket om åtgärd i ett konkurrensärende kan göras i fri form.

Handläggningen kan dock bli snabbare om tillräckligt med bakgrundsuppgifter ingår i begäran. Sådana uppgifter är bland annat:

  • På vilket sätt konkurrensen begränsas och vilka olägenheter denna konkurrensbegränsning medför
  • Vilka delar av marknaden som den misstänkta konkurrensbegränsningen gäller
  • Uppgifter om vilka som infört konkurrensbegränsningen och vilka som utsätts för den samt vilken ställning dessa har på marknaden
  • Vilka motiveringar som anförs av den som genomfört konkurrensbegränsningen