Konsument- och konkurrensärenden

Till Statens ämbetsverks uppgifter hör att:

  • Verkställa prisjämförelser och utredningar samt att utöva tillsyn över prismärkningar
  • Utöva tillsyn över marknadsföringen av konsumtionskrediter
  • Utreda konkurrensbegränsningar och vidta åtgärder för att undanröja dem eller deras skadliga verkningar
  • Följa och utreda konkurrensförhållanden samt göra utredningar om konkurrensförhållanden inom olika branscher
  • Övervaka justeringar av mätningsredskap
  • Övervaka betalningen av avgifter för vidareförsäljning av bildkonstverk och ljud- och bildband samt annan anordning i vilket ett verk kan lagras och som i betydande utsträckning används för tillverkning av ett exemplar av ett verk för enskilt bruk (såsom C-kassett och videoband, inspelningsbar CD-, DVD- och MiniDisc-skiva samt digitalbox och mp3-spelare med inspelningsfunktion)

Länkar:

Konkurrens- och konsumentverket (KKV)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Teosto