Konsumtionskrediter

Konsumentkrediter är alla de krediter som en näringsidkare bjuder ut till konsumenterna oberoende av kreditformen, kreditbeloppet, kredittiden eller kreditens användningsändamål. I denna anvisning riktas intresset på den marknadsföring genom vilken kredit bjuds ut för finansiering av köp av varor och tjänster.

7 kap. konsumentskyddslagen gäller konsumentkrediter

I konsumentskyddslagen ingår särskilda stadganden om marknadsföring av konsumentkrediter. Lagen reglerar alla de krediter som näringsidkaren bjuder ut till konsumenterna.

Enligt stadgandena i lagen skall en näringsidkare vid marknadsföringen ge konsumenten vissa upplysningar om konsumentkrediten för att konsumenten på sakliga grunder skall kunna bedöma om det lönar sig för honom att uppta en kredit och vilket det förmånligaste kreditalternativet är för honom.

Krediterna är i 7 kap. konsumentskyddslagen indelade i engångskrediter och kontokrediter vilka delvis berörs av olika stadganden.

Huvudreglerna vid marknadsföring av konsumentkrediter

Enligt den första huvudregeln får ett anbud om en kredit, antingen en engångskredit eller en kontokredit, inte dominera den reklam som gäller en vara eller en tjänst. Att kredit lämnas får inte utgöra huvudrubrik i en reklamtext. En kredit får inte heller på något annat sätt, genom ord eller bild, lyftas upp till huvudinnehåll i reklamen.

Enligt den andra huvudregeln skall vid marknadsföringen alltid anges konsumentkreditens effektiva ränta som ett procenttal med minst en decimals noggrannhet om kredittiden överstiger tre månader.

Marknadsföring av engångskrediter

Vid marknadsföring av viss individualiserad vara eller tjänst skall försäljningspriset alltid anges. Till detta förpliktar förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter.

Om man samtidigt bjuder ut en engångskredit skall också kreditpriset alltid anges. Kreditpriset avser summan av kontantpriset och kreditkostnaderna.

Stadganden om konsumentkrediter

Stadgandena om marknadsföring i 2 kap.
Konsumentskyddslagen (1978/38)
Konsumentkrediterna i 7 kap. konsumentskyddslagen (1986/385, ändringar 1993/85)
Förordningen om undantag vid tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen (1993/1602)
Handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen (1986/874, ändringar 1994/661).