Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Konsumtionskrediter

Konsumentkrediter är alla de krediter som en näringsidkare bjuder ut till konsumenterna oberoende av kreditformen, kreditbeloppet, kredittiden eller kreditens användningsändamål. I denna anvisning riktas intresset på den marknadsföring genom vilken kredit bjuds ut för finansiering av köp av varor och tjänster.

7 kap. konsumentskyddslagen gäller konsumentkrediter

I konsumentskyddslagen ingår särskilda stadganden om marknadsföring av konsumentkrediter. Lagen reglerar alla de krediter som näringsidkaren bjuder ut till konsumenterna.

Enligt stadgandena i lagen skall en näringsidkare vid marknadsföringen ge konsumenten vissa upplysningar om konsumentkrediten för att konsumenten på sakliga grunder skall kunna bedöma om det lönar sig för honom att uppta en kredit och vilket det förmånligaste kreditalternativet är för honom.

Krediterna är i 7 kap. konsumentskyddslagen indelade i engångskrediter och kontokrediter vilka delvis berörs av olika stadganden.

Huvudreglerna vid marknadsföring av konsumentkrediter

Enligt den första huvudregeln får ett anbud om en kredit, antingen en engångskredit eller en kontokredit, inte dominera den reklam som gäller en vara eller en tjänst. Att kredit lämnas får inte utgöra huvudrubrik i en reklamtext. En kredit får inte heller på något annat sätt, genom ord eller bild, lyftas upp till huvudinnehåll i reklamen.

Enligt den andra huvudregeln skall vid marknadsföringen alltid anges konsumentkreditens effektiva ränta som ett procenttal med minst en decimals noggrannhet om kredittiden överstiger tre månader.

Marknadsföring av engångskrediter

Vid marknadsföring av viss individualiserad vara eller tjänst skall försäljningspriset alltid anges. Till detta förpliktar förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter.

Om man samtidigt bjuder ut en engångskredit skall också kreditpriset alltid anges. Kreditpriset avser summan av kontantpriset och kreditkostnaderna.

Stadganden om konsumentkrediter

Stadgandena om marknadsföring i 2 kap.
Konsumentskyddslagen (1978/38)
Konsumentkrediterna i 7 kap. konsumentskyddslagen (1986/385, ändringar 1993/85)
Förordningen om undantag vid tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen (1993/1602)
Handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen (1986/874, ändringar 1994/661).