Mätmetoden för CO2-utsläpp förändras

Mätmetoden för nya personbilars utsläpp förändras gradvis fram till 2021. På grund av den ändrade mätmetoden träder en ändring av fordonsskattelagen i kraft 1.1.2019 genom lagen om ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen (FFS 571/2018).

Genom ändringen anpassas de bil- och fordonsskattenivåer som uppmätts enligt den nya mätmetoden (den s.k. WLTP- mätmetoden,) till koldioxidutsläppsvärdena enligt det nya sättet att mäta så att skattenivåerna i genomsnitt kvartstår oförändrade. Fordonsskattelagen ändras så att till bilagan fogas en ny skattetabell (1A) som ska tillämpas på de person- och paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp angivits enligt det nya sättet att mäta.

Tillämpning

Den nya fordonsskattetabellen ska tillämpas på alla bilar vilkas specifika koldioxidutsläpp uppmätts med WLTP-mätmetoden. Bilar som används i trafik eller bilar som tagits i bruk och för vilka det angetts endast uppgifter om utsläpp som uppmätts med den äldre metoden (NEDC-mätmetoden) eller andra uppgifter om utsläpp enligt EU-lagstiftningen samt andra fordonsskattepliktiga bilar ska också i fortsättningen beskattas enligt de nuvarande skattetabellerna.

Skatt som hänför sig till tiden före lagen börjar tillämpas ska också för bilar som testats enligt WLTP-mätmetoden bestäms i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av lagändringen. Den nya skattetabellen (1A) som infördes genom lagändringen ska tillämpas på beskattningen av fordon fr.o.m. 1.1.2020, och beaktas redan i de skattesedlar som sänds ut fr.o.m. 1.1.2019 till den del beskattningen gäller 2020.