Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Mätmetoden för CO2-utsläpp förändras

Mätmetoden för nya personbilars utsläpp förändras gradvis fram till 2021. På grund av den ändrade mätmetoden träder en ändring av fordonsskattelagen i kraft 1.1.2019 genom lagen om ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen (FFS 571/2018).

Genom ändringen anpassas de bil- och fordonsskattenivåer som uppmätts enligt den nya mätmetoden (den s.k. WLTP- mätmetoden,) till koldioxidutsläppsvärdena enligt det nya sättet att mäta så att skattenivåerna i genomsnitt kvartstår oförändrade. Fordonsskattelagen ändras så att till bilagan fogas en ny skattetabell (1A) som ska tillämpas på de person- och paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp angivits enligt det nya sättet att mäta.

Tillämpning

Den nya fordonsskattetabellen ska tillämpas på alla bilar vilkas specifika koldioxidutsläpp uppmätts med WLTP-mätmetoden. Bilar som används i trafik eller bilar som tagits i bruk och för vilka det angetts endast uppgifter om utsläpp som uppmätts med den äldre metoden (NEDC-mätmetoden) eller andra uppgifter om utsläpp enligt EU-lagstiftningen samt andra fordonsskattepliktiga bilar ska också i fortsättningen beskattas enligt de nuvarande skattetabellerna.

Skatt som hänför sig till tiden före lagen börjar tillämpas ska också för bilar som testats enligt WLTP-mätmetoden bestäms i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av lagändringen. Den nya skattetabellen (1A) som infördes genom lagändringen ska tillämpas på beskattningen av fordon fr.o.m. 1.1.2020, och beaktas redan i de skattesedlar som sänds ut fr.o.m. 1.1.2019 till den del beskattningen gäller 2020.