Mätningsredskap

I vardagslivet köper vi frukt i självbetjäning och charkvaror vid köttdisk, tankar bensin och beställer drycker på restaurang utan att stanna upp och tänka närmare på saken. För bestämning av rätta mängden och rätta priset används mätningsredskap, vilkas funktionsduglighet skall besiktas enligt vad som stadgas i lagen.

Med mätningsredskap avses både fasta mått och mätningsinstrument som kontrolleras dvs. justeras (krönes), för att säkerställa att konsumenten får den mängd av vara som han betalar för och att säljaren erhåller rätt ersättning för varan.

Justering av mätningsredskap

Med justering (kröning) avses en teknisk kontroll med vilken mätningsredskapets konstruktion och rätta funktion säkerställs, godkänns och redskapet förses med synlig märkning. I regel skall mätningsredskapen typbesiktas och justeras innan de tas i bruk. Efter detta skall redskapen vanligen genomgå periodisk justering med vanligtvis två eller tre års intervaller.

Justeringsmärkningar

Märket som visar justeringen kan vara präglat, frätt eller bränt på redskapet eller en dekal. I märket ingår justeringstidpunkten och beteckningen för den som utfört justeringen.

Då justeringsmärkningarna inte alltid kan upptäckas lätt, kan de mätningsredskap som justerats i Finland förses med en på ett synligt ställe placerad infodekal som visar tidpunkten för nästa periodisk justering.

På försäljningsplatser får det inte finnas ojusterade mätningsredskap utom om det är uppenbart att dessa redskap inte används för prissättning.

Övervakning

Uppgiftsfördelningen för övervakning av författningar som gäller justeringen handhas av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) och Statens ämbetsverk på Åland samt regionförvaltningsverken i riket.

TUKES koordinerar branschen och bistår såväl konsumenter som näringsidkare med råd t. ex. när det gäller ändringar i föreskrifter och författningar.

Alla ojusterade mätningsredskap kan anmälas till TUKES eller ämbetsverket. Sådan anmälan kan också göras hos polisen, eftersom den som använder ett ojusterat mätningsredskap gör sig skyldig till användning av ett olagligt mått.

Den som äger eller innehar ett mätningsredskap skall se till att redskapet är i behörigt skick. Vid behov skall man beställa en justering.

Verifiering eller justering utförs av ett oberoende besiktningsorgan. Det finns tre besiktningsorgan som verifierar mätinstrument: