Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Mätningsredskap

I vardagslivet köper vi frukt i självbetjäning och charkvaror vid köttdisk, tankar bensin och beställer drycker på restaurang utan att stanna upp och tänka närmare på saken. För bestämning av rätta mängden och rätta priset används mätningsredskap, vilkas funktionsduglighet skall besiktas enligt vad som stadgas i lagen.

Med mätningsredskap avses både fasta mått och mätningsinstrument som kontrolleras dvs. justeras (krönes), för att säkerställa att konsumenten får den mängd av vara som han betalar för och att säljaren erhåller rätt ersättning för varan.

Justering av mätningsredskap

Med justering (kröning) avses en teknisk kontroll med vilken mätningsredskapets konstruktion och rätta funktion säkerställs, godkänns och redskapet förses med synlig märkning. I regel skall mätningsredskapen typbesiktas och justeras innan de tas i bruk. Efter detta skall redskapen vanligen genomgå periodisk justering med vanligtvis två eller tre års intervaller.

Justeringsmärkningar

Märket som visar justeringen kan vara präglat, frätt eller bränt på redskapet eller en dekal. I märket ingår justeringstidpunkten och beteckningen för den som utfört justeringen.

Då justeringsmärkningarna inte alltid kan upptäckas lätt, kan de mätningsredskap som justerats i Finland förses med en på ett synligt ställe placerad infodekal som visar tidpunkten för nästa periodisk justering.

På försäljningsplatser får det inte finnas ojusterade mätningsredskap utom om det är uppenbart att dessa redskap inte används för prissättning.

Övervakning

Uppgiftsfördelningen för övervakning av författningar som gäller justeringen handhas av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) och Statens ämbetsverk på Åland samt regionförvaltningsverken i riket.

TUKES koordinerar branschen och bistår såväl konsumenter som näringsidkare med råd t. ex. när det gäller ändringar i föreskrifter och författningar.

Alla ojusterade mätningsredskap kan anmälas till TUKES eller ämbetsverket. Sådan anmälan kan också göras hos polisen, eftersom den som använder ett ojusterat mätningsredskap gör sig skyldig till användning av ett olagligt mått.

Den som äger eller innehar ett mätningsredskap skall se till att redskapet är i behörigt skick. Vid behov skall man beställa en justering.

Verifiering eller justering utförs av ett oberoende besiktningsorgan. Det finns tre besiktningsorgan som verifierar mätinstrument: