Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på att använd handdesinficeringsmedel som finns på bordet till höger.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar karantäntiden på 14 dagar innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Morsdagsutmärkelsetecken

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på kandidater till mottagare av morsdagsutmärkelsetecken 2019. Den sista ansökningsdagen är 2.11.2018 varefter ansökningarna skickas vidare till Social- och hälsovårdsministeriet. 

Framställningarna om utmärkelsetecknen görs genom att fylla i två blanketter, riddarordnarnas Ordensförslagsblankett samt Bilaga till medaljansökan. Båda blanketter finns på Social- och hälsovårdsministeriets hemsida . Vänligen observera att blanketterna skall skrivas ut dubbelsidigt i tre exemplar.

Ansökningarna tillställs ämbetsverket under adressen:

Statens ämbetsverk på Åland
Morsdagsutmärkelsetecken 2019
PB 58
22101 Mariehamn

Efter beredning sänds förslagen till Social- och hälsovårdsministeriet som går igenom förslagen och gör en framställning till riddarordnarna.

Grunderna för beviljande

Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska fostrare av barn och ungdomar, främjande av familjeliv och föräldraskap samt även en allmän omtanke och omsorg om andra.

Kandidaternas undre åldersgräns är 40 år. Målsättningen är att de mödrar som belönas representerar så olika slags grupper som möjligt, t.ex. förvärvsarbetande, ensamförsörjare, lanthusmödrar, liksom också olika minoritetsgrupper. Däremot kan de som har fostran som yrke inte beaktas när det gäller ansökan om morsdagsutmärkelsetecken.

Barnens antal är inte av avgörande betydelse. Förutom biologiska mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar föreslås. Även ett mera samhälleligt uppfostringsansvar beaktas, t.ex. verksamhet inom barnskydds- och familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämnder samt föräldraföreningar.

Till en ansökan som är inlämnad av barnen till mödrarna som skall belönas, bifogas minst två tillförlitliga av varandra oberoende utlåtanden av sådana organisationer eller sammanslutningar som känner familjen väl. En ansökan där det endast finns ett förordnande utlåtande eller inget sådant alls tas inte emot innan den har kompletterats med tillräckliga förordnanden.

Ansökningar som gjorts av andra anhöriga, bekanta, grannar o.s.v. godkänns inte om inte någon myndighet, organisation eller annan sammanslutning har tagit sig an saken.

Morsdagsfest i Helsingfors

Morsdagsutmärkelsetecknet överräcks på morsdagen vid en morsdagsfest i Helsingfors. För morsdagsfestens praktiska arrangemang ansvarar Mannerheims Barnskyddsförbund.

Eventuella förfrågningar kan ställas till landshövdingens assistent Satu Silvennoinen, telefon 635 291 eller per e-post satu.silvennoinen@ambetsverket.fi.