Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Notarius publicus, apostille, köpvittne

Notarius publicus vid Statens ämbetsverk på Åland är förvaltningschef Rainer Åkerblom och häradsskrivare Louise Enkvist.

De vanligaste notarius publicus uppdragen är bestyrkande av kopia, namnteckning och meritförteckning. Ytterligare kan notarius publicus uppta växelprotester, närvara som vittne när förvaringsrum tillsluts eller öppnas samt övervaka lotteridragningar.

Bestyrkning av namnunderteckning

Vid bestyrkning av namnteckning skall underteckningen ske i närvaro av notarius publicus. Ta med identitetsbevis! Även inbjudan till medborgare i stater där en officiellt bestyrkt inbjudan krävs för att personer skall få resa till Finland, skall undertecknas i närvaro av notarius publicus.

Apostille

Notarius publicus vid Statens ämbetsverk på Åland kan ytterligare ge intyg om att en person som har undertecknat en viss handling har haft underteckningsrätt. Ett dylikt intyg kallas apostille-intyg och det gäller allmänna handlingar dvs. handlingar som utfärdats av myndigheter. 

Ett apostille-intyg behövs om handlingen skall uppvisas för myndigheter i en stat som har ratificerat Haagkonventionen (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

I praktiken har även edsvurna translatorers översättningar samt handlingar undertecknade av läkare vid begäran givits ett apostille-intyg. Apostille anteckningen intygar riktigheten av namnunderskriften på handlingen, undertecknarens ställning samt äktheten hos sigill eller stämpel, som kan ha åsatts handlingen.

Offentligt köpvittne

Köpvittnen vid Statens ämbetsverk på Åland är förvaltningschef Rainer Åkerblom och häradsskrivare Louise Enkvist.

När behövs ett offentligt köpvittne?

Offentliga köpvittnets uppgift är att kontrollera köpebrevet samt andra överlåtelsehandlingar. Innan köpvittnet bevittnar överlåtelsen skall han kontrollera parternas identitet samt att överlåtelsehandlingen uppfyller de lagstadgade formkraven. Parterna bör kunna uppvisa ett identitetsbevis vid underteckningstillfället. Ur överlåtelsehandlingen skall framgå åtminstone följande: överlåtelseavsikten, vilken fastighet överlåtelsen gäller, överlåtaren och mottagaren samt eventuell köpesumma eller annat vederlag.

Efter att överlåtaren och mottagaren har undertecknat överlåtelsehandlingen, bestyrker köpvittnet överlåtelsen genom att teckna sitt bevis på överlåtelsehandlingen. Offentliga köpvittnet ger anvisningar om hur lagfart skall sökas samt informerar om hur parternas personuppgifter behandlas i myndighetsregister. Offentliga köpvittnet informerar lantmäteribyrån och kommunen där fastigheten är belägen om fastighetsöverlåtelsen. 

Avgiften för bestyrkande av ett fastighetsköp är 120 euro. Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på ämbetsverket, uppbär köpvittnet därutöver ersättning för sina resekostnader.