Ordnar och utmärkelsetecken

Finlands Vita Ros orden och Finlands Lejons orden

Finlands Vita Ros orden ( FVR) och Finlands Lejons ordens (FLO) förlänas som erkänsla för framstående civila men även militära förtjänster. Stormästare är republikens president som har ensamrätt att förläna utmärkelsetecken.

Statens ämbetsverk på Åland ber årligen om förslag från landskapets inrättningar samt från kommuner om förlänande av utmärkelsetecken åt tjänstemän och förtroendevalda. Förslagen skall avse personer som utfört ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom sitt yrkesområde eller som tjänsteman eller förtroendevald inom den offentliga sektorn.

Förslagen om utmärkelsetecken skall innehålla uppgifter om vederbörandes huvudtjänst och utbildning samt om andra meriter som kan vara av betydelse.

Grunderna för beviljandet

Den primära utgångspunkten är de personliga meriterna, som skall ligga över genomsnittsnivån och som personen i fråga skall ha visat genom egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. Enbart tjänste- och anställningsår utgör inte tillräcklig grund. Förslagen bör vara omsorgsfullt motiverade och uppgifterna om personens arbetshistoria likaså ägnas särskild uppmärksamhet. 

Utmärkelsetecken skall inte föreslås för personer som under föregående sjuårsperiod har fått ett utmärkelsetecken, inte heller för personer i pensionsåldern, om inte synnerliga skäl finns. Förslag om utmärkelse bör inte heller ställas samma år som personen har utnämnts till en ny tjänst eller tilldelats nya uppgifter.

För Åland finns en begränsad kvot inom vilken ämbetsverket efter beredning sänder förslagen till vederbörande ministerium. Republikens presidents avgörande sker sedan efter ytterligare beredning i ordenskapitlet.

Delas ut varje år på Finlands självständighetsdag den 6 december

På självständighetsdagen förlänar republikens president i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar utmärkelsetecken. Namnen publiceras i regel tre vardagar innan självständighetsdagen på Ordenskansliets hemsida som en förteckning.

Mera information fås av landshövdingens assistent Satu Silverstrand, tel. 018-635 291 eller per e-post.

Ansökningsblanketten och ifyllningsanvisningar finns på Ordenskansliets hemsida.