Personbeteckning

Personbeteckningen behövs för att kunna särskilja individer ifrån varandra, den individualiserar personer bättre än enbart namnet. Det finns personer med exakt samma namn, men inte två personer med exakt samma personbeteckning.

När man en gång har fått en personbeteckning behåller man den i hela sitt liv. Oberoende av namnförändringar kan en person individualiseras överallt där beteckningen behövs.

Personbeteckning har använts i Finland sedan början av 1960-talet.

Personbeteckningen behövs till exempel när man söker pensioner och andra förmåner, vid bankärenden, vid utbetalning av löner och arvoden.
Ett omsorgsfullt bruk av personbeteckningen minskar möjligheterna till fel i registren och ökar på så sätt individens rättsskydd. Beteckningen behövs dock inte alltid. Ofta går det bra att uträtta sina ärenden enbart med namnet.

Vem får personbeteckning?

  • Alla barn som föds i Finland, förutsatt att modern är skriven här
  • Finska medborgare som föds utomlands
  • Personer som inflyttar varaktigt till Finland
  • Personer som tillfälligt vistas i Finland, om personen behöver den för till exempel utbetalning av lön

Vad personbeteckningen berättar

Ex. Maja Månberg, personbeteckning: 180258-0028

Födelsedatumet ,18.02.58, visar dagen, månaden och året då Maja är född.

Tecknet efter födelsedatumet visar födelseårhundradet. För Maja är det ett bindestreck (-), eftersom hon är född på 1900-talet. För personer födda på 1800-talet är det ett plustecken (+). Alla som är födda på 2000-talet får tecknet bokstaven A.

Individnumret, för Maja 002, särskiljer personer med samma födelsetid ifrån varandra. Männens sista siffra i individnumret är alltid udda och kvinnornas sista siffra är alltid jämna. Denna sista siffra tilldelas enligt daglig ordningsnummer dvs. Maja är registrerad som flicka nummer 2 den här dagen.

Kontrolltecknet är en siffra eller en bokstav, för Maja är det siffran 8. Detta tecken får man genom att dividera det niosiffriga tal som bildas av födelsedatumet och det individuella numret med talet 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms enligt resten på följande sätt:

Rest = R
Kontrollbeteckning = K

R K R K
0-0 16 -H
1 -1 17 -J
2 -2 18 -K
3 -3 19 -L
4 -4 20 -M
5 -5 21 -N
6 -6 22 -P
7 -7 23 -R
8 -8 24 -S
9 -9 25 -T
10- A 26- U
11- B 27 -V
12- C 28- W
13- D 29- X
14- E 30 -Y