Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Personbeteckning

Personbeteckningen behövs för att kunna särskilja individer ifrån varandra, den individualiserar personer bättre än enbart namnet. Det finns personer med exakt samma namn, men inte två personer med exakt samma personbeteckning.

När man en gång har fått en personbeteckning behåller man den i hela sitt liv. Oberoende av namnförändringar kan en person individualiseras överallt där beteckningen behövs.

Personbeteckning har använts i Finland sedan början av 1960-talet.

Personbeteckningen behövs till exempel när man söker pensioner och andra förmåner, vid bankärenden, vid utbetalning av löner och arvoden.
Ett omsorgsfullt bruk av personbeteckningen minskar möjligheterna till fel i registren och ökar på så sätt individens rättsskydd. Beteckningen behövs dock inte alltid. Ofta går det bra att uträtta sina ärenden enbart med namnet.

Vem får personbeteckning?

  • Alla barn som föds i Finland, förutsatt att modern är skriven här
  • Finska medborgare som föds utomlands
  • Personer som inflyttar varaktigt till Finland
  • Personer som tillfälligt vistas i Finland, om personen behöver den för till exempel utbetalning av lön

Vad personbeteckningen berättar

Ex. Maja Månberg, personbeteckning: 180258-0028

Födelsedatumet ,18.02.58, visar dagen, månaden och året då Maja är född.

Tecknet efter födelsedatumet visar födelseårhundradet. För Maja är det ett bindestreck (-), eftersom hon är född på 1900-talet. För personer födda på 1800-talet är det ett plustecken (+). Alla som är födda på 2000-talet får tecknet bokstaven A.

Individnumret, för Maja 002, särskiljer personer med samma födelsetid ifrån varandra. Männens sista siffra i individnumret är alltid udda och kvinnornas sista siffra är alltid jämna. Denna sista siffra tilldelas enligt daglig ordningsnummer dvs. Maja är registrerad som flicka nummer 2 den här dagen.

Kontrolltecknet är en siffra eller en bokstav, för Maja är det siffran 8. Detta tecken får man genom att dividera det niosiffriga tal som bildas av födelsedatumet och det individuella numret med talet 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms enligt resten på följande sätt:

Rest = R
Kontrollbeteckning = K

R K R K
0-0 16 -H
1 -1 17 -J
2 -2 18 -K
3 -3 19 -L
4 -4 20 -M
5 -5 21 -N
6 -6 22 -P
7 -7 23 -R
8 -8 24 -S
9 -9 25 -T
10- A 26- U
11- B 27 -V
12- C 28- W
13- D 29- X
14- E 30 -Y