Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Rättskyddsärenden / Deponeringar

Rättskyddsärenden

Statens ämbetsverk på Åland handhar följande ärenden som gäller rättskyddet:

  • Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättskyddet

  • Deponering av penningmedel
    Enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (FFS 281/1931) har en gäldenär rätt att hos ämbetsverket deponera det han har att erlägga i de fall den som hos någon annan har en fordran på pengar, värdepapper eller handlingar vägrar att ta emot prestationen eller om han till följd av bortavaro eller sjukdom eller något annat sådant skäl är förhindrad därtill. Bestämmelser om deponeringar finns även i annan lagstiftning (t.ex. fastighetsbildningslagen och aktiebolagslagen).

På Regionförvaltningsverkets webbplats hittar du blanketter både för deponering och uttag av deposition

  • Delgivning i utlandet av olika handlingar (t.ex. testamenten)

  • Berättiga sökanden att sammankalla till stämma eller möte

  • Förordna verksamhetsgranskare för en sammanslutning

  • Förordna särskild granskning av de sammanslutningar som föreskrivs i lag