Rättskyddsärenden / Deponeringar

Rättskyddsärenden

Statens ämbetsverk på Åland handhar följande ärenden som gäller rättskyddet:

  • Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättskyddet

  • Deponering av penningmedel
    Enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (FFS 281/1931) har en gäldenär rätt att hos ämbetsverket deponera det han har att erlägga i de fall den som hos någon annan har en fordran på pengar, värdepapper eller handlingar vägrar att ta emot prestationen eller om han till följd av bortavaro eller sjukdom eller något annat sådant skäl är förhindrad därtill. Bestämmelser om deponeringar finns även i annan lagstiftning (t.ex. fastighetsbildningslagen och aktiebolagslagen).

På Regionförvaltningsverkets webbplats hittar du blanketter både för deponering och uttag av deposition

  • Delgivning i utlandet av olika handlingar (t.ex. testamenten)

  • Berättiga sökanden att sammankalla till stämma eller möte

  • Förordna verksamhetsgranskare för en sammanslutning

  • Förordna särskild granskning av de sammanslutningar som föreskrivs i lag