Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Rösträttsregister

Statens ämbetsverk på Åland, i övriga Finland magistraten, fungerar som en valmyndighet i samband med val. Ett rösträttsregister över alla röstberättigade personer uppgörs för varje val.

Registrets uppgifter baserar sig på de uppgifter om hemkommun och boende som ingår i befolkningsdatasystemet 51 dagar före valdagen. Valdistriktet och röstningsområdet fastställs på basis av det.

Vid ämbetsverket kan man kontrollera uppgifterna i registret och vid behov göra en anhållan om korrigering av rösträtten eller av personuppgifter i registret.

Länkar
Information om finländska val