Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Skatteperioden

Skatteperioden för fordon är en period på 12 månader som börjar då bilen ny- eller omregistreras eller då en person köper bilen begagnad. Då bilen säljs återbetalas ett belopp som motsvarar den skatt som inbetalts för skatteperioden efter försäljningsdagen. Om bilen byts överförs den skatt som i enlighet med överlåtelsen skall återbäras för den tidigare bilen som gottgörelse för fordonsskatten för nästa bil. Skatt utdebiteras alltid med minst 10 euro.

Skatteperioden börjar då

  • bilen ny- eller omregistreras
  • bilen köps
  • bilen blir skattepliktig

Skatteperioden slutar då

  • bilen avregistreras
  • bilen säljs

Exempel - ny bil

Om bilen nyregistreras i den skattskyldiges namn 24.10.2004, är skatteperioden
24.10.2004-23.10.2005. Skatteperioden börjar i detta fall omedelbart den dag då bilen först registreras.

Exempel - begagnad bil

Om bilen köps 18.5.2004 är skatteperioden 19.5.2004-18. 5.2005. Skatteperioden börjardagen efter försäljningsdagen, eftersom säljaren svarar för skatten för försäljningsdagen.

Exempel - skatteåterbäring

Om bil som beskattas för skatteperioden 19.5.2004-18.5.2005 säljs under skatteperioden 4.7.2004, återbetalas skatt för tiden 5.7.2004-18.5.2005. Återbäringen överförs som gottgörelse för den skatt som nästa gång skall debiteras den skattskyldige.
(Fordonsskattelag 13, 14 och 18 §)