Trafiktillstånd

Trafiktillstånd inom landskapet Åland beviljas av Ålands landskapsregering.

Statens ämbetsverk på Åland beviljar följande trafiktillstånd:

  • Inrikestillstånd för godstrafik
  • Tillstånd för internationell godstransport (s.k.gemenskapstillstånd)
  • Tillstånd för internationell persontransport

Ett trafiktillstånd som har beviljats för trafik i Finland berättigar innehavaren att bedriva trafik i hela landet med undantag för Åland och i de fall som stadgas i förordning också utomlands.

Ett trafiktillstånd som har beviljats för utrikestrafik berättigar innehavaren att bedriva trafik även i Finland med undantag för Åland.

Om trafik som bedrivs på Åland beslutar Ålands landskapsregering. Ett trafiktillstånd som har beviljats av Ålands landskapsregering berättigar innehavaren att transportera gods mellan Åland och det övriga Finland.

Närmare bestämmelser finns i lagen om kommersiell godstransport på väg (FFS 693/2006) och kollektivtrafiklagen (FFS 869/2009).

Ansökningsblanketter fås från ämbetsverket som också ger närmare uppgifter om de bilagor som behövs samt om trafiktillståndssystemet i allmänhet. Blanketterna finns också för utskrift under fliken Blanketter och välj därefter Trafiktillstånd.