Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer

Växthusstöd

Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 28.12.2001

Växthusets tekniska krav

Växthusens stomme och täckmaterial är i sådant skick som odlingssäsongen förutsätter och står kvar året om med undantag för de perioder då växthusen till exempel repareras. Växthusets beklädnad i taket skall vara av glas, dubbel plastfolie eller flerskiktsmaterial som är avsett för växthus. Beklädnaden på väggar kan vara av ovan nämnda material alternativt av material som på motsvarande sätt isolerar värme och är ogenomträngligt för ljus.

Växthusen skall vara försedda med något av de ventilationssystem som nämns nedan:

  • ventilantionsluckor vid takåsen
  • ett ventilationssystem som bygger på att växthusbågarna öppnas
  • ett ventilationssystem som bygger på att täckmaterialet längs sidoväggarna lyfts upp
  • maskinell nedkylning eller
  • ett maskinellt ventilationssystem som leder ut luften och har en effekt på minst fyra liter per sekund per kvadratmeter som ska nedkylas

Om stöd söks för en kort odlingssäsong skall växthusen vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater vilkas effekt är minst 75 kW /65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.

Om stöd söks för lång odlingssäsong skall växthusen vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater vilkas effekt är minst 200kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling samt med uppvärmnings- och ventilationsregleringsautomatik.

Om det odlas grönsaker och odlingsperioden som krävs för att få stöd fortsätter efter den 31 oktober ska växthuset vara försett med artificiell belysning vars installationseffekt är minst 60W/m2.

Stödvillkoren har ändrats. Den övre åldersgränsen på 68 år och LFÖPL-ålderspensionsbegränsningar har tagits bort.

En odlingspaus kan anmälas som sin egen växtkod.

Sådana dokument som anknyter till stödansökan och som du inte lämnar in till den myndighet som handlägger stödet ska du bevara år 2022 och de 4 följande kalenderåren, (till utgången av år 2025).

Odling som berättigar till stöd

Förutsättningarna för stöd avgörs på basis av situationen 15.5.2022.

Odlingssäsongen består av de odlingstider för stödberättigade växter som anges i ansökan. En sådan period då växthuset inte används i odling dras av då odlingssäsongens längd beräknas. Sådana uppehåll på högst två veckor som beror på byte av växtbestånd eller arrangemang i växthuset behöver dock inte dras av från odlingssäsongens längd.

Om det är uppehåll i odlingen eller om odlingen består av frilandsgurka, kinakål eller isbergssallat den 15 maj 2022 kan stöd för lång odlingssäsong beviljas, om den odling som berättigar till stöd har pågått i minst två månader före den 15 maj 2022 och odlingen i övrigt i sin helhet uppfyller kraven för beviljande av stöd för lång odlingssäsong under 2022.

Till odlingssäsongen räknas inte den tid då växthuset används för produktion av plantor eller plantskoleprodukter. Odling av plantor av sallat, bladdill och persilja i kruka för användning i det egna växthuset är dock stödberättigad. Vid sådan användning behöver växthuset inte uppfylla kravet på ventilationssystem.

Växter som berättigar till stöd

Stöd kan betalas för en växthusareal där den odlade växten är tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (lactuca sativa och cichorium-arter), bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, utplanteringsväxter och prydnadsväxter i kruka för inomhusbruk. Stöd betalas i fråga om odling av kinakål, frilandsgurka och isbergssallad alltid i form av stöd för kort odlingssäsong (2-7 månader). Stöd beviljas för plantproduktion av sallat, bladdill och persilja i kruka för egen växthusodling. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion. Vid sådan produktion behöver växthuset inte uppfylla kravet på ventilationssystem.

Odlingssäsong

Kort: minst 2 mån, men högst 7 mån.............................. 3,30 euro/m2
Lång: över 7 mån ........................................................... 9,00 euro/m2

Växthusareal

Växthusarealen räknas på basis av växthusets yttre mått. I fråga om fabrikstillverkade stommar anses som bredd växthusets typbredd. Växthusens sammanlagda areal är minst 300 kvadratmeter.

I ansökan om stöd anges arealerna för de växthus som är i odlingsanvändning specificerade enligt kulturväxt. Varje växthusareal anges endast en gång. I växthusarealen inkluderas inte icke odlade arealer, butiksutrymmen, trädgårdscentral med växthuskonstruktion, förbindelsegångar mellan de egentliga växthusen, packeri- och lagerutrymmen och andra liknande utrymmen. Icke stödberättigad areal uppges skilt i ansökan. Arealen för växthus som används för försäljning kan intas i ansökan för de arealer och odlingssäsonger då växthuset är i odlingsanvändning. Som odlingsanvändning anses inte lagring eller framläggande av produkter som köps utanför företaget och som säljs som sådana till konsumenterna.

Som bilaga till ansökan krävs en planritning över sökandens växthus. Om växthusens placering eller andra identifikationsuppgifter inte har ändrats kan du använda en kopia av fjolårets motsvarande ritning som planritning. Vid behov ska du också foga exempelvis en fullmakt, ett arrendeavtal eller ett utdrag ur handelsregistret till ansökan.

Inlämnande av ansökan

Ansökan kan även lämnas via Viputjänsten. Tjänsten öppnas 15.2.2022 och stängs 10.3.2022 kl. 23.59.

Växthusstöd söks på blankett som landsbygdsverket har fastställt.

Stödansökningarna skall tillställas Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn. Sista inlämningsdag är den 10.3.2022.

Anvisningar

Blankett 109 och anvisningar