Vigsel

Allmänt om äktenskap

Äktenskap ingås antingen genom kyrklig eller borgerlig vigsel. Före vigseln skall hindersprövning göras.

Äktenskap kan ingås av en person som fyllt 18 år och som inte lever i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Äktenskap är inte tillåtet mellan nära släktingar.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel utförs i Finland vid magistraten.

På Åland kan man bli borgerligt vigd i Statens ämbetshus i Mariehamn, där det finns två olika vigselmyndigheter: Statens ämbetsverk på Åland och Ålands tingsrätt.

Borgerlig vigsel förrättas av häradsskrivaren vid Statens ämbetsverk eller av lagman och tingsdomare vid Ålands tingsrätt. Ytterligare kan tingsnotarie med stöd av förordnande förätta vigsel.

Vigseln kan förrättas på vigselförrättarens tjänsteplats eller om förrättaren och de förlovade avtalar om annat, också på annat ställe. Vigselskyldighet för borgerliga vigselförrättare föreligger endast under tjänstetid. Om man önskar vigsel utanför tjänstetid måste man komma överens med vigselförrättaren om detta.

För vigsel som äger rum under tjänstetid i vigselförrättarens utrymmen uppbärs ingen avgift. För vigsel som på förhandsöverenskommelse förrättas utanför tjänstetid och –plats debiteras en avgift enligt gällande prislista samt ersättning för resekostnader.

Vittnen

Vigsel förrättas alltid i närvaro av två vittnen som fyllt 15 år. Om så på förhand överenskommits, kan personalen hos vigselmyndigheten fungera som vigselvittnen.

Byte av släktnamn vid vigsel

Ifall makarna väljer ett gemensamt släktnamn, ändras någondera partens namn. Namnet ändras också om man vill använda ett tidigare släktnamn framför det gemensamma släktnamnet. Makarnas släktnamnsval kan meddelas Statens ämbetsverk på Åland eller magistraten i Finland före vigseln med en särskild blankett.

Efter vigseln registreras namnändringen i befolkningsdatasystemet.

Staten samt kommunala myndigheter får automatiskt information om släktnamnsändringen utan några åtgärder från kunden. Efter att Folkpensionsanstalten har fått meddelande om namnändringen, skickar ämbetsverket automatiskt ett nytt FPA-kort. De flesta banker, försäkringsbolag och varuhandelskedjor uppdaterar sitt kundregister med hjälp av befolkningsdatasystemet.

Vigsel utomlands

Om en vigsel ska förrättas av en utländsk myndighet bör man kontakta den behöriga myndigheten i landet i fråga för att utreda vigselförfarandet och nödvändiga handlingar. Från Statens ämbetsverk på Åland kan man få ett intyg för prövning av hinder mot äktenskap och vigsel utförd av en utländsk myndighet på flera språk. Intyget skall ges till den utländska vigselmyndigheten.

Efter vigseln

För att en uppgift om äktenskap ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland, bör personen sända ett i hemvistlandet officiellt legaliserat äktenskapsintyg i original till magistraten på hemorten (på Åland till Statens ämbetsverk på Åland).

Eftersom äktenskapsintyg i allmänhet uppgörs på det utfärdande landets språk, bör äktenskapsintyget vid behov vara översatt av en auktoriserad translator antingen till finska eller till svenska.

En person som bor utomlands kan sända äktenskapsintyget till närmaste finländska beskickning, se Inrikesministeriets hemsida, och samtidigt ska han eller hon fylla i blanketten "Anmälan om i utlandet vigd finsk medborgare", som fogas till originalintyget. För närvarande finns blanketten att få endast hos beskickningarna. Därefter sänds handlingarna tjänstevägen till Finland.

Om släktnamnet har ändrats i samband med äktenskapet och äktenskapsintyget sänds direkt till magistraten, rekommenderas att blanketten "Val av släktnamn i samband med vigsel" bifogas. Blanketten finns på blankettsidorna på Magistraternas hemsida.

Legalisering

För att en handling som utfärdats av en utländsk myndighet i utlandet ska få avsedd rättsverkan i Finland, bör handlingen legaliseras.

Legalisering av en handling är en till kundens rättsskydd knuten åtgärd som tryggar att den som utfärdar intyget enligt det landets lagar där intyget utfärdats har rätt att utfärda ett sådant intyg och att det utfärdats med rätt innehåll och är en giltig handling i det land där det har utfärdats. T.ex. rörande vigselattester är det viktigt att den person som förrättat vigseln enligt sitt lands lagar har rätt att förrätta vigslar.

Legalisering kan ske på två olika sätt beroende på om det aktuella landet har undertecknat Haagkonventionen från år 1961 eller inte.

Legalisering med Apostille-intyg

En handling legaliseras med ett s.k. Apostille -intyg (stämpel eller intyg på papper), om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från år 1961. En förteckning över de länder som har anslutit sig till Haagkonventionen finns på HCCH:s hemsida (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). Där finns också information om vilken myndighet som utfärdar Apostille-intyg i de olika avtalsländerna.

Legalisering utan Apostille-intyg

Om det land som har utfärdat handlingen inte omfattas av Haagkonventionen, legaliseras handlingen så, att det utfärdande landets utrikesministerium legaliserar handlingen såsom utfärdad av rätt myndighet, och därefter legaliserar den finländska beskickning som är behörig i ifrågavarande land handlingen genom att till handlingen foga ett intyg över att tjänstemannen vid utrikesministeriet har rätt att utfärda sådana intyg.